ඔබේ නිවසට ආකර්ශනීය පෙනුමක් ලබා දෙන, ඉතා අනර්ඝ නිමාවෙන් ය ...

Category: House Construction > Roofing

9   All Island

Wooden color Aluminium pantry
using Aluminium bars with Aluminium Cladding sheets or Glass. Stainless steel soft closing hinges with handles. b ...

Category: House Construction > Aluminum works

9   All Island

ඇලුමිනියම් සහ වීදුරු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වගකීමක් සහිතව සහ ...

Category: House Construction > Aluminum works

5   All Island

දැකුම්කළු 1 st grade I PANEL භාව්තා කිරීම
අඩු පිරිවැය ඉක්මන් ඉදී ...

Category: House Construction > Roofing

6   All Island

We do range of Aluminium Fabrication with Interior Decoration

Fabricate & install Windows.
Fabricate & install Doors.
...

Category: House Construction > Roofing

8   All Island

ඔබේ නිවසෙ දෝස අඩුපාඩුකම් පිලිබද ඔබ පසුතැවෙනවාද? නිවාස ණය ...

Category: House Construction > House Builders

10   All Island

උසස් තත්ත්වය සහ අඩු වියදම් සිවිලිම් ඉතා පළපුරුදු කාර්මි ...

Category: House Construction > Roofing

10   All Island

අත්තිවාරමෙ සිට සියලු ඉදිකිරිම් සාදාරන මිලගනන් වලට කරගැ ...

Category: House Construction > Contractors

10   All Island

ඔබ නිවසක් හො ගොඩනැගිලලක් ඉදිකිරිමෙ අදහසින් සිටිනම් අදම ...

Category: House Construction > Contractors

10   All Island

ඔබ නිවස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිමට
හො අලුත්වැඩියා කිරිමට අ ...

Category: House Construction > House Builders

10   All Island

ඔබ නිවසක් ඉදිකිරිමෙ අදහසින් සිටිනම් අදම අප අමතන්න.

...

Category: House Construction > Contractors

4   All Island

ඔබ නිවසෙ හො ගොඩනැගිල්ලෙ ඉදිකිරිමට තිබෙන සියලුම ඉදිකිරි ...

Category: House Construction > Contractors

6   All Island

සාදාරන මිලගනන් යටතෙ ඔබ නිවස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිමට
හො අ ...

Category: House Construction > Contractors

8   All Island

ඔබ නිවසෙ කපරාරැ කිරිමට සහ ටයිල් අැල්ලිමට අැත්නම් අදම අප ...

Category: House Construction > Contractors

8   All Island

ඔබගෙ නිවස ඉදිකිරිමට අැත්නම් අදම අප අමතන්න.
අත්තිවාරමෙ ...

Category: House Construction > House Builders

4   All Island

අත්තිවාරමෙ සිට ඔබ නිවස ගොඩනැගිල්ල අලන්කාරවත් ලෙස ඉදිකර ...

Category: House Construction > Contractors

5   All Island

ඔබට නිවසක් ඉදිකිරිමට හො පැරනි නිවස අලුත්වැඩියා කිරිමට අ ...

Category: House Construction > Building Material

4   All Island

Every thing you seek here, should be within your Budget !!
YES WE CAN !!
Start your House Design with us and we Build your Dream Home Wi ...

Category: House Construction > Contractors

8   All Island

House planning and Drafting for fixed price and Sq.ft Rates!!

Just 15 Rs for sft !
Neat and Clear Architectural Floor Plans Draf ...

Category: House Construction > Contractors

7   All Island

We build your home from Our Hand !

Give a call to understand our service quality.

We do all kind of construction works

Category: House Construction > Contractors

3   All Island

 

House Construction in Sri Lanka


Building a house of your own is an investment that costs quite a lot. It isn’t only the cost of material that you will need to incur on details like adding a swimming pool, wixen doors, french doors, exterior doors, front doors, glass panels, paints entry doors and whatnot. You will need to focus on the legal fees, payments for pool designs by experts, pool construction and of course the overall cost of building a house on your land. In certain countries, the legal aspect of constructing a house is rather strict depending on the kind of person you are. In other words, unless you are a citizen of that country you have no legal right to either get house builders to build your dream home or even think of owning a house that suits your budget. The only option you are left with is either renting or leasing out such property. In Sri Lanka too, this is a factor you would need to consider if you are not a local or have no citizenship at all.


For house property developers or house movers this is sometimes a huge barrier that sets them back. Most of the time foreigners that visit once or twice end up wanting to continue living in a certain place because of the positive image and vibe that they experienced during their stay. However, unlike during their tourist days, they can’t really expect to continue living in guest houses if they want to find a permanent home in that particular place. But with such laws in place, the limitations for them is quite high. This restricts their dream of wanting to build a house with construction companies in Sri Lanka that meets their budget and requirements. To make up for it and continue catering to the housing needs, many apartment development projects seem to be increasing in the Sri Lankan real estate market. Building construction in Sri Lanka is also on the rise simultaneously. 


The country which depends largely on the tourism industry has always managed to create this positive impression. It is so much so that, now particular areas like Colombo 7 or Mount Lavinia are filled with foreigners who have found permanent homes amongst the many properties available for sale. Even though they may not have been able to get machine for hire, house builders and interior designers to design a house from scratch including doors, roofing, pantry cupboards and such, they still have many alternative options to consider from. After all, house construction or low cost house construction in Sri Lanka takes a lot of time and the alternatives seem like much better choices for them than anything else!