සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandy (408 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (350)

 Kandy 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

land for sale

kumburegama

  Mahanuwara,kumburegama bim kotas 12 vikinimata atha.ramaniya niskalanka parisarayak atha.thekala viduliya saha...  more »

 Kandy 

 • 39.8 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M

Kandy land for sale

 

  Land for urgent sale in Kandy-digana-mahiyangana road with 39.8 perches the land consists of 20 coconut trees...  more »

 Kandy 

 • 10.0  perches   Bare Land


  Rs. 7M Per Perch

Land for sale in Pilimatalawa

Pilimatalawa

  Paddy field land to sell (kuburu idan) in Embilmeegama 3km to pilimathalawa town.12.5 kandy to kandy town ...  more »

 Kandy 

 • 24.0 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in Pilimatalawa

Kandy

  කොළඹ නුවර මහා මාර්ගයට මීටර 750ක දුරින්, පිළි...  more »

 Kandy 

 • 100.0 perches   Bare Land


  Rs. 4.5M

Land for sale in Gampola

Gampola

  1 Km from the Palapathala Clock Tower in Dambulla Road, 500m off from main road (concrete road) Behind "Ran...  more »

 Kandy 

 • 127 perches   Bare Land


   

Land at Kambiadiya

Kambiadiya

  127 perch, 100 m from Aladeniya KandyMain road, 2 Km from kandy kurunegala Main road, 8 Km to Kandy and maximu...  more »

 Kandy 

 • 9.5 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale in Kundasale

Kundasale

  Land for sale at gurudeniya mount paradise road 9.50 perches Contact mrs chandima Per perch 300000...  more »

Showing page 14 of 14