සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (6253 properties)Filter by:
Bare land (4474)
Tea land (125)

 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

  🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697708 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kaduwela 

 • 8.0 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M

Super Land Plots

Lenarol Mv.

  කඩුවෙල නගරයෙන්ම ඉඩමක් සොයන ඔබට මෙන්...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 499,000 Per Perch

10 perch in Homagama for sale

Pitipana south, Colombo Distri..

  හෝමාගම - පිටිපන සියලුම පහසුකම් සහිත නේවා...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Nawala 

 • 13.3 perches   Bare Land


  Rs. 2.8M Per Perch

Land for sale in Nawala

Koswatta

  * 13.3 Perches square land for sale, 18 feet access road, close to nawala koswatta junction, highly residentia...  more »

Showing page 2 of 209