සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for sale

Ihala thannekumbura meekanuwa

  Land is in a good view point 4KM to Kandy city Calm and green Two entry roads- Ampitiya Meekanuwa road and ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
6
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 595,000 Per Perch

Land for sale

, Aniwatte

  Land for Sale in highly residential area with panoramic view and easy city access!! Close to all leading schoo...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 11.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Sale flat land

Asgireya Temple Road

  750 m Asgiriya Temple an Chandananda Buddhist colleg...950 m kandy city...Beautiful view an Quiet peaceful and...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Lands for sale in Kandy

Kandy - Nuwaraeliya Main Road

  Bare land in Godapola, facing Kandy - Nwaraeliyamain road. 4km to Peradeniya and 1.3km to Gelioya Amenities...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 20.70 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Asgiriya

Sri Dhamma Siddhi Mawatha

  10 minutes to Kandy City,Residential Area...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 37 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Bare Land for Sale

Off Peradeniya-Daulugala Road

  This is a good land to buy in the Kandy District which is located only 30 meters from the Peradeniya/Daulugala...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 4M

Heerassagala

Richmond hill

  10 perch land at Richmond hill heeressagala. For immediate sale. Highly residential area with good decent n...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy  

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for argent sale

Sirimalwatta

  Land for argent sale at Sirimalwatta .4km to kandy town and 5min to the bus stand all the facilities have ther...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Kandy 

 • 24.5 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale

Gunnepana, Sirimalwatta

  Land in Sirimalwatta in historical Kandy for sale. 2.5Km to the Kandy town centre, the flat land is situated u...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

For residence

Hapugaskumbura Rd, Menikhinna

  clear deeds, 10 feet Rd, water supply, electricity, 1 km to Menikhinna Rd, 500 m to bus root, flat area....  more »

Showing page 2 of 4