සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 33 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Walala, Menikhinna

Pattiyathenna Road, Walala, Me..

  Crops like nutmeg cocoa and pepper have been grown It is ideal for building a house with a slight slope This P...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 1.05M Per Perch

Land for sale

Pilimatalawa Gardens , Kandy

  Only remaining land plot in Pilimatalawa Gardens br 200 meters to citybr Rectangular shaped flat landbr Water ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Gurudeniya land for sale

 

  05 minutes to Earls regency hotelbr 10 minutes to Dharmaraja Mahamaya collegesbr 10 minutes to Kandy 8 Kmbr...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 34.5 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

kandy -secnery Land for sale

Emilton Estate ,Narangas kumbu..

  Kandy Emilton Estate Haloluwa 344 perches 20p 145p separate deed and plans available Beautiful view of HANTH...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 16.5 perches    Bare Land


  Rs. 16.3M

Urgent land sale in Asgiriya

Dodangwala passage asgiriya , ..

  5 min to asgiriya br 5min gannoruwa br 5 min to Gateway international school br 10 min kandy city br Many more...  more »

Showing page 2 of 4