සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kandy (372 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (316)

 Land with house for sale/rent
6
 Kandy 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 525,000 Per Perch

Kandy City Limit LAND

Lewella

  Walking Distance to Leading Dharmaraja College and the Kandy Town. Facing Lewella Kandy Main Road, 990 Mete...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land forsale in Kandy(he)

Kandy

  23p Situated in kandy- Heerassagala 1km for Kandy Peradeniya road Amazing view 2km for Kandy town Suitabl...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale In Kandy

 

  (Kurunagala Kandy Road) HADENIYA MADAWALA Margaye Idamegama Pasala Pitupase Pihiti SADIKKA, KARAMBU,, KOSS Sah...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 180 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for Sale in Katugastota

Katugastota Road, Kandy,

  Located in Mahaiyawa Probably the highest remaining point in Kandy Great Panoramic view 300m for Katugast...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale Kandy Aniwattha

St. Mary's Street Aniwattha

  20 perches of land for sale in St.Marys street Aniwattha Kandy. Walking distance to Nihals Super. Close by to ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 6 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale

Digana

  6p Facing to Digana Menikhinna main road ( highway entrance road) Suitable for any commercial work Water an...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 44 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale

KENGALLA

  44p Facing to Kandy Digana main road Suitable for channeling center,supermarket, or any other commercial wor...  more »

Showing page 2 of 13