සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/332125/thumb_424_332125_1581226737_9563.jpg
Land with house
5
 Kandy 

 • 80 perches    Land with house


  Rs. 150,000 Per Perch

Land and house for sale

Katugasthota Kandy

  Mahanuwarata 6km durin Siyaluma Pahasukam Sahitha niwasa hasa Idama Ikmanin vikunanu labe kotas washayenda la...  more »

2 /pics/299563/thumb_424_299563_1575871402_0155.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Green Tree Hill Nillambe Galaha

Masgolla Road Nillambe Galaha ..

  Green Tree Hill Nillambe Galaha is a premium land development presented to you by Vishwalands With close ...  more »

5 /pics/331596/thumb_424_331596_1580966696_0543.jpeg
Cultivated Land
9
 Kandy 

 • 10 acres    Cultivated Land


  Rs. 6.9M Per Acre

Land for Sale in Sinharagama

 

  Property located in sinharagama approximately 20 to 30min from kandy city centre This area is developing fastt...  more »

7 /pics/331379/thumb_424_331379_1580819677_1634.png
Bare Land
7
 Kandy 

 • 55 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

100m to kandy colombo main road

pilimathalawa Nanuoya junction..

  100m to colombo kandy main roadselling due to urgent money in needhouse only 20m55p30000lkr a perch 30p...  more »

9 /pics/331087/thumb_424_331087_1580702599_5913.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 11.5 perches    Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Menikhinna

Kengalla Kandy

  Side wall...  more »

10 /pics/330616/thumb_424_330616_1580442145_2418.jpeg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 75M

Land for sale in Kandy city area

William Gopallawa Kandy

  30 Perches Rectangular Bare Flat Land Sale William Gopallawa Mawatha KandyClear DeedIdeal For Luxury House Re...  more »

11 /pics/330535/thumb_424_330535_1580390056_7954.jpg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 1.5 acres    Bare Land


  Rs. 15,000

Agricultural Land for Rent

Kirimatiuya Moragolla Kandy

  The land is suitable for the Agricultural business The property is located in Kirimatiya tea estate near to Mo...  more »

12 /pics/330188/thumb_424_330188_1580264744_6974.JPG
Bare Land
2
 Kandy 

 • 22 perches    Bare Land


  Rs. 420,000 Per Perch

Land for sale

Bowalawatta Heeressagala Kandy

  22 perch land with accessible road water and electricity is available for saleVery good residential area with ...  more »

13 /pics/305668/thumb_424_305668_1565269666_3133.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Kandy

Mawilmada Kandy

  Price 900000 per perch18 perchLand DescriptionAn exciting opportunity to purchase an Ideal Land Plot to Build...  more »

14 /pics/329929/thumb_424_329929_1581242200_9824.png
Bare Land
6
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 280,000 Per Perch

Land in kiribathkubhura peradeniya

Wathurakubhura road Kandy

  Bare land10min to peradeniya junction42km 13f roadwater electricity available good educated neighbors doctorl...  more »

15 /pics/321727/thumb_424_321727_1575301058_6488.jpg
Bare Land
9
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale Heerassagala

Heerassagala Kandy

  Land for SaleLocation Heerassagala Kandy City Limits35 Milometers to Kandy Town15 Kilometres from Kandy Colomb...  more »

16 /pics/328154/thumb_424_328154_1579288450_6361.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land For Sale Asgiriya Kandy

Asgiriya Kandy

  Valuable Land for Sale Location Asgiriya Kandy City LimitsVery Close to Gateway Springfield Schools05 Minutes...  more »

19 /pics/328661/thumb_424_328661_1579588429_5683.jpg
Bare Land
7
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Peradeniya Wariyagala Lands for Sale

 

  Your perfect opportunity to own a land in the beautiful hill country Ideal investment for your family home or ...  more »

21 /pics/328405/thumb_424_328405_1579453735_2352.png
Bare Land
4
 Kandy 

 • 550 perches    Bare Land


  Rs. 265,000 Per Perch

550 perches Kundasale Kandy

Kundasale Kandy

  Tranquil Location Views of Knuckles Range Land opens onto Mahaweli Private access roads along 3 sides of the p...  more »

22 /pics/328323/thumb_424_328323_1579417737_461.jpg
Bare Land
4
 Kandy 

 • 16.0 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Wavinna Road

Pethigethanna Walala Kandy

  Solid 16 Perch Land Facing the Wavinna Road 200 Meters Away from The Walala Junction on The Kandy Menikhinna R...  more »

23 /pics/328169/thumb_424_328169_1579342530_6373.jpg
Land with house
1
 Kandy 

 • 27.5 perches    Land with house


  Rs. 1.33M

Dodamwala

Sir Kuda Rathwatta Road Kandy

  This CommercialResidential Land is located in 500m from Dodamwala Haloluwa new bridge facing Srimath Kudarath...  more »

24 /pics/240641/thumb_424_240641_1527052344_382.jpg
Bare Land
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

COMMERCIAL Land for sale kengalla

KENGALLA Kandy

  Land for sale in Kengalle10pFacing to Kandy Digana roadSuitable for commercial purpose like private school ch...  more »

26 /pics/327628/thumb_424_327628_1579101296_9961.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 42.74 perches    Bare Land


  Rs. 195,000 Per Perch

4274P Beautiful Scenic Land in Peradeniya

Misty Grove Megoda Kalugamuwa ..

  Misty Grove is located in Peradeniya area on the suburbs of Kandy It has a very good connections to the Kandy ...  more »

29 /pics/326709/thumb_424_326709_1578499402_0505.jpeg
Bare Land
6
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Sold out

Menikhinna Kandy

  Sold outLand For Sale In Dambarawa Menikhinna Residential Area 11 Perches Land 300 Mittens From 621625 Kandy M...  more »

30 /pics/326385/thumb_424_326385_1578322896_8869.JPG
Land with house
4
 Kandy 

 • 41 perches    Land with house


  Rs. 42M

House For Sale Kandy Watapuluwa

Watapuluwa Ganthara Mawatha K..

  House On 41 Perches Land With A Highly Respectable Residential Area 4km To Dlada Maligawa Walking Distance To...  more »

Showing page 2 of 6

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.