සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (248 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (186)

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Kurunegala

-

  4km to Kurunegala town at Ratkerawwa junction. Bordering Kurunegala Puttlam main road. Ideal for busin...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Desi mount

4 kanuwa

  Kurunegala nuwara pare desi mount hi agana perches 15 ka idama .siyalu pahasukam sahithai.kumara veddiyalayata...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Kurunegala 

 • 200  perches   Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

land of sale

Shefiled Estate , Mawathagama.

  Kurunagala- Kandy road colse to mawathagama town (500 m ) 7 mile post 200 per coronet land immediately s...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 238,000 Per Perch

Land for Sale

Aluth Malkaduwawa

  Kurunegala - Aluthmalkaduwawa Samangi mawatha,/ Pradhana Mw [Can access in both lanes] 80 m from the Negombo -...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 190,000 Per Perch

200 m from Kandy main road

Millawa - near Millawa Temple

  100 meters away from Kandy-Kurunegala main road. 3 km to Kurunegala city. Excellent residential area. Dece...  more »

Showing page 2 of 9