සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kurunegala (207 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:
Bare land (155)

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

  • 32 perches   Bare Land


     

Colombo Road

Colombo Road

    Ready to rent or lease bare land at wanduragala face to colombo kurunegala main road, Price negotiable ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

  • 17 perches   Bare Land


    Rs. 295,000 Per Perch

Land in Kurunegala

 

    විල්බව මාර්ගයෙ පුදගලක ඉඩමකි පර්චස් 17 අගන...  more »

Showing page 2 of 7