සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Divulapitiya 

 • 37.5 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for sale

Kurunegala, Divulapitiya

  Divulapitiya Barawavila 500m away from Colombo kurunegala road 375 perchempty land...  more »

 Dekatana 

 • 7.5 perches    Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Palahala

Demalagama Road, Dekatana

  Paddy filed facing land for quick sale calm and peaceful environment ...  more »

 Tea land for sale/rent
9
 Deraniyagala 

 • 400 perches    Tea land


  Rs. 80,000 Per Perch

Tea land for sale

Deraniyalaga road , Deraniyaga..

  800 1000 kilograms can pluck per month br 55 Agarwood trees 5 years oldbr Two complete small housesbr Cloves 2...  more »

 Naiwala 

 • 36 perches    Coconut land


  Rs. 85,000 Per Perch

A land for urgent sale

essella, Naiwala

  A land for urgent sale at essella 3 km to minuwangoda katunayake road 20 minutes to Katunayake airport br ...  more »

 Veyangoda 

 • 120 perches    Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land for sale

Magalegoda road, Veyangoda

  land for sale at magalegoda veyangoda roadclear documents1 km to heendeniya rail way station25 km to veyangoda...  more »

 Aluthgama 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 90,000 Per Perch

Land for sale

keeranthidiya, Aluthgama

  15 perchasebr 50m to aluthgama mathugama 408 bus roadbr price can be negotiable...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Biyagama 

 • 170 perches    Bare Land


  Rs. 90,000

Land for Rent or Lease

Malwana, Biyagama

  The Land is located in 2km from Biyagama Free Trade Zonebr 170 Perches Land Close to from Deakatana Colomb...  more »

 Kalutara 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale

 

  Hello therebr Attractive land for both commercial and residential development located in Vilegoda Walawwa Kalu...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Horana 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale in Horana

Poruwadanda, Horana

  A 80 Perches 12 Acres Valuable Land for Sale in Poruwadanda Horana Land consist of Tea and Rubberbr br ...  more »

Showing page 2 of 3

Lands for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a house or apartment in a residential area or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise, it certainly did not crash either. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list.


One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as to build your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase.


At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples for such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes.