සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/322464/thumb_424_322464_1575674571_0011.jpg
Bare Land
5
 Ingiriya 

 • 84 perches    Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

84 Perches Land For Sale Ingiriya

 

  Ingiriya Ratnapura road100m to Horana Rathnapura highwayDirect access from Ingiriya Ratnapura main road3 km ...  more »

8 /pics/323312/thumb_424_323312_1576248914_7944.
Cultivated Land
 Ellakkala 

    Cultivated Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Oraganc spices garden for sale

Godagama Ellakkala

  An organically maintained agricultural land is sale in Godagama Ellakala Closer to Aththanagalla juction Wathu...  more »

12 /pics/320617/thumb_424_320617_1574610029_2244.png
Bare Land
5
 Gampaha 

 • 51 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Wathuragama

Bogahawatta road Gampaha

  30m from Gampaha Wathuragama newly constructed main road 205 bus routeFacing picturesque environment paddy fie...  more »

15 /pics/314352/thumb_424_314352_1570433644_8591.jpg
Bare Land
3
 Gampaha 

 • 30 perches    Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale in Doranegoda Gampaha

Doranegoda Gampaha

  30 Perches land for sale in Doranegoda Gampaha close Doranagoda Raja Maha Viharaya and Doranegoda Maha Vidyala...  more »

19 /pics/322766/thumb_424_322766_1575880416_7851.jpg
Bare Land
2
 Matugama 

 • 75 perches    Bare Land


  Rs. 90,000

75 perches to Rent in Matugama Area

Matugama Agalawatta Road

  We have 75 perches of bare Land in Matuama Town Suitable to build up shopping malls food cities showrooms and ...  more »

23 /pics/317931/thumb_424_317931_1574061597_8784.jpg
Bare Land
4
 Kotadeniyawa 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

20

Mallawagedara Kotadeniyawa

  500 20 ...  more »

24 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Ja-Ela 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

land for sale

Kottugoda Ja Ela

  Ja ela kottugoda 15 perches registerd land for sale 1 perch Rs 95000 ...  more »

25 /pics/328293/thumb_424_328293_1579399783_2966.jpg
Bare Land
1
 Horana 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land In Horana

Thalghavila Horana

  5km from Horana Town to land Water supply Electricity 3 phase available ...  more »

27 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Moragahahena 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

bare land

millawa road Moragahahena

  neat to moragahahena town clam place peace full area bare land ...  more »

28 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Pasyala 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For Sale Payala

Weerasooriya Kandawatta Pasyal..

  Land for saleWeerasooriya Kandawatta Pasyala 175 perches2km From Kandy Road Clear documents for highest offer ...  more »

29 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Mirigama 

 • 118 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

For sale

Willwatta Mirigama

  Quick sale Mirigama wilawatta land118 perchClear documents800m for Mirigama Hospital800m for wilwatta station...  more »

Showing page 2 of 3

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!