සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 ../images/no_pic.png Coconut land
 Madampella 

  • 4.76 acres   Coconut land


    Rs. 9.6M Per Acre

Bolagala

 

    Land for sale or lease in Bolagala MadepellaPrice is negotiable...  more »

3 ../images/no_pic.png Coconut land
URGENT
 Veyangoda 

  • 36.4 perches   Coconut land


    Rs. 3.05M

A land for urgent sale

Essella Veyangoda

    A land for urgent sale at essella 3 km to minuwangoda katunayake road 20 minutes to Katunayake airport Sui...  more »

Showing page 2 of 2