සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Off Pipe Road Heenati kubura..

  40 Perch or Above Unique Land in Battaramulla off Pipe Road Only 11km From Koswatte Odel JunctionSALE Batt...  more »

3 Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Pelawatte Junction Battaramu..

  FOR UN URGENT SALE 70 Perch nice shape land Pelawatte Junction Battaramulla 2nd block from Main RoadSALE ...  more »

5 Bare Land
9
 Battaramulla 

 • 80 perches   Bare Land


  Rs. 6M Per Perch

Facing to Kaduwela Road New..

  80 Perch Prime and Unique nice shape Land in Battaramulla Facing to Kaduwela Road New Kandy RoadSALE Batta...  more »

9 Bare Land
1
 Battaramulla 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 1.7M Per Perch

20 Perch Land Sale

wickramasingha pura Battaramul..

  BATTHARAMULL 20 PERCH LAND HIGHLY RESIDENTIAL AREAELECTRICITY WATER CLOSE TO MAIN ROAD ABOUT100 METERS FOOD C...  more »

16 Bare Land
1
 Battaramulla 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 1.6M Per Perch

20 Perch Land Sale

wickramasingha pura Battaramul..

  BATTHARAMULLA 20 PERCH LAND HIGHLY RESIDENTIAL AREAELECTRICITY WATER CLOSE TO MAIN ROAD ABOUT150 METERS FOOD ...  more »

Showing page 2 of 3