සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Pannipitiya (43 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Pannipitiya 

  • 10.7 perches   Bare Land


    Rs. 15M

Land near Kottawa

Pannipitiya

    Land near Kottawa. 3km to Kottawa Town. 1km to Makumbura(Kottawa) Highway Entrance. Clear Deeds. (Bimsaviya...  more »

 Pannipitiya 

  • 60-80 perches   Bare Land


     

Looking for Land

 

    I am looking to purchase approx 60-80 perches in Batramulla / Pannipitiya / Kanwin City to construct a family...  more »

Showing page 2 of 2