සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Pannipitiya (56 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Pannipitiya 

 • 19.5 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land 19 perch

Weera Mawatha

  Land adjoining paddy field is for sale at Depanama Pannipitiya off Weera Mawatha 12 ft wide road access and cl...  more »

 Pannipitiya 

 • 21 perches   Land with house


  Rs. 1.1M Per Perch

Land for sale

kendahena watta

  Pannipitiya, Thalawathugoda 300m to 174 BUs root,Highly residencial area, Square and flat Land with 20 feet ro...  more »

 Pannipitiya 

 • 7.7 perches   Bare Land


  Rs. 460,000 Per Perch

Bare land Quick sale

Rathmaldeniya Road

  Pannipitiya Rathmaldeniya road bare land for urgent sale 1.8 km for the High level road (Moraketiya juntion). ...  more »

 Pannipitiya 

 • 17.2 perches   Land with house


  Rs. 25M

Land with house

Moraketiya

  17 P land with house 75 m from highleval road highly resident aria 5 bed room house Rs 25M 0714823374...  more »

 Pannipitiya 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for sale

 

  For commercial or residential purpose..one side pannipitiya - malabe main road and other side nice paddy field...  more »

Showing page 2 of 2