සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (6253 properties)Filter by:
Bare land (4474)
Tea land (125)

 Bare Land for sale/rent
 Nawala 

 • 10.5 perches   Bare Land


  Rs. 3.75M Per Perch

Land for sale in Nawala

Senayake Avenue

  * 10.5 Perches land for sale in Nawala, with old house, 20 feet access road, highly residential area. * 3....  more »

 Bare Land for sale/rent
 Madiwela 

 • 17.94 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land For Sale in Madiwela

Rev. Dammaratana Mawatha

  * 17.94 Perches land for sale, 15 feet access road, highly residential area, * Price- 1.2 million per perch...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 13.3 perches   Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nadimala

  * 13.3 Perches rectangular land for sale, 25 feet access road, highly residential area. * Price- 2.9 millio...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kohuwala 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for Sale in Kohuwala

Pepiliyana

  * 9 Perches square land for sale in Kohuwala, 20 feet access road, highly residential area. * 2.1 million p...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 7.9 perches   Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nikape Road, Nadimala

  * 7.9 Perches land for sale in dehiwala, with two story old house, 50 meters to main road, highly residential ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Malabe 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for Sale in Malabe

Isurupura

  An ideal place to build your dream home. Superb plot of land situated in highly residential area of Isurupura ...  more »

Showing page 3 of 209