සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (6067 properties)Filter by:
Bare land (4386)
Tea land (120)

 Bare Land for sale/rent
1
 Kadawatha 

 • 12.9 perches   Bare Land


  Rs. 220,000 Per Perch

land for sale

Imbulgoda piyarathana mw

  1km away from Kandy rd and 1km away from new Kandy rd, situated in Galloluwa near carpeted road. all faci...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Two 20p building blocks

Gurudeniya. Sinnaharagama

  Two 20 p building blocks. 12 km from Kandy on Badulla rd, 2 km from Gurudeniya junction, half km to Kandy City...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Residential

Kamburugamuwa

  Clear document. Sell by owner. 300m to galle matara main road. 20perches. Coconut trees and teak trees are the...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Panadura 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land For Sale In Panadura

Panadura Malamulla Road

  More Details Reference No : L - 34 LAND FOR SALE IN PANADURA MALAMULLA * 2.8km to Galle Road * 80m to Pana...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Nawala 

 • 12.7 perches   Land with house


  Rs. 48M

Land for sale at Nawala

1st lane

  This area contains a 12.7 perches land with an old house which can be renovated or reconstructed according to ...  more »

Showing page 3 of 203