සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (5788 properties)Filter by:
Bare land (4235)
Tea land (120)

 Bare Land for sale/rent
5
 Moratuwa 

  • 32 perches   Bare Land


    Rs. 550,009 Per Perch

Moratuwa 32 p Land for sale

Sadam Mw, Off Maligawa road

    Moratuwa off Thelawala and Maligawa road, sadam mawatha 32 perches land for sale on 2 roads frontage. Highly r...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Nawala 

  • 26.9 perches   Bare Land


    Rs. 107M

Land for sale

Off School Lane, Nawala.

    Conveniently Located off school lane, Nawala this beautiful plot of land comprises of 26.9 Perches. It is a sq...  more »

Showing page 3 of 193