සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/326385/thumb_424_326385_1578322896_8869.JPG
Land with house
4
 Kandy 

 • 41 perches    Land with house


  Rs. 42M

House For Sale Kandy Watapuluwa

Watapuluwa Ganthara Mawatha K..

  House On 41 Perches Land With A Highly Respectable Residential Area 4km To Dlada Maligawa Walking Distance To...  more »

2 /pics/326205/thumb_424_326205_1578221502_0612.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 17.19 perches    Bare Land


  Rs. 17M

Land for Sale

Srimath kudaratwatta Mw Kandy

  Land for sale 1719 perch within Kandy municipality limits Close distance to Gateway college and Cinnamon Cit...  more »

4 /pics/325817/thumb_424_325817_1578026022_6364.jpg
Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 40 perches    Cultivated Land


  Rs. 75,000 Per Perch

land with a Komarika cultivation

Theldeniya Kandy

  Slight slope currently with a Komarika and vegetable cultivationlocated in Rangala road 2 km from Theldeniya t...  more »

5 /pics/325747/thumb_424_325747_1577972223_8049.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 700,000

Land for sale

Pitiyegedara road wattegama Ka..

  11 perched bare land for sale in Royal kingdom pitiyegadara road wattegama ...  more »

6 /pics/325294/thumb_424_325294_1577712389_5007.png
Paddy land
2
 Kandy 

 • 24 perches    Paddy land


  Rs. 770,000 Per Perch

Land in Kandy town limits

Sri Dhamma Dhassi Mawatha Kand..

  1 Very close to Lexicon International School and Trinity college Kandy walking distance2 The Land is agricultu...  more »

8 /pics/305706/thumb_424_305706_1565312505_2044.JPG
Cultivated Land
4
 Kandy 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 6.5M

Tea pepper cultivation land and house

Hanthana uduwela 5th mile pos..

  The land is 80 perches newly cultivated Tea plants and pepper organic among the cultivation coconut jack...  more »

9 /pics/324646/thumb_424_324646_1580701017_9938.JPG
Cultivated Land
5
 Kandy 

 • 65.5 perches    Cultivated Land


  Rs. 425,000 Per Perch

Land for Sale in Kandy

 

  Land for sale in Galagedara Area2Km to newly building highway entrance Colombo Kandy655 Perches LandAccess R...  more »

10 /pics/324468/thumb_424_324468_1577005884_4959.jpeg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 10.25 perches    Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Bare land sale in Galhinna

Galhinna Kandy

  Bare land in main junction Galhinna townsuitable for residence or commercial buildingclear tittle deed price n...  more »

11 /pics/323960/thumb_424_323960_1576670119_036.jpeg
Land with house
2
 Kandy 

 • 84 perches    Land with house


  Rs. 1.95M

land for sale

Deltota Kandy

  A valuable land for sale with electricity and water line connection in deltota ...  more »

12 /pics/323733/thumb_424_323733_1577697659_5913.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 58.8 perches    Bare Land


  Rs. 5M Per Perch

Commercial land for Sale in Kandy 588p

Piachaud Garden Kandy

  Commercial land for Sale in Piachaud Garden Kandy 588 perchesLess 200 m to Kandy road Total Price Rs 5 millio...  more »

14 /pics/323429/thumb_424_323429_1578845512_8437.jpg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land For Immediate Sale

Balagolla Kandy

  Balagolla Pallekele 10Kms from Kandy Land situated in the Midst of Dumbara Valleyscenic and calm location Plo...  more »

15 /pics/322898/thumb_424_322898_1575970723_3412.jpg
Land with house
4
 Kandy 

 • 39 perches    Land with house


   

Land for Sale Kandy

Watapuluwa Kandy

  Land with a house at Watapuluawa near the Pologolla Dam Abt 4 km to Kandy Town...  more »

16 /pics/321863/thumb_424_321863_1578906320_8571.jpg
Bare Land
2
 Kandy 

 • 32 perches    Bare Land


  Rs. 360,000 Per Perch

Land for sale in Ampitiya

Ampitiya Kandy

  Land for sale 32 perch In AmpitiyaIdeal place for built luxury House 3km to Kandy town1km famous School Such...  more »

17 /pics/321738/thumb_424_321738_1575307512_5793.jpeg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 5.5M Per Perch

Land For Sale In Kandy

Katugasthota Kandy

  10 perches bare land for sale in Kandy This land is situated 500m from Kandy town Face to A9 road Kandy Ka...  more »

19 /pics/321159/thumb_424_321159_1574925851_1198.jpg
Bare Land
4
 Kandy 

 • 34 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale in Kandy Ampitiya

Meekanuwa Road Ampitiya Kandy

  Valuable Land with a view for Sale in Kandy Ampitiya Meekanuwa Road Best value in Kandy since the Kandy Ampiti...  more »

20 /pics/320650/thumb_424_320650_1574654978_3623.jpg
Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 17 perches    Cultivated Land


  Rs. 18.7M

Valuable Land for Sale in Kandy

 

  Valuable 17 Perch Bare Land for Sale in Kiribathkumbura Kandy All facilities available with clear title First ...  more »

21 /pics/320623/thumb_424_320623_1574657035_7953.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in MAWILMADA

Mawilmada Kandy

  Are you looking for a calm relaxing and valuble land with valuable trees you want find any land like this one ...  more »

22 /pics/320603/thumb_424_320603_1574600850_1454.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 12.2 perches    Bare Land


  Rs. 132,000 Per Perch

Royal Park

Hapugoda road Kandy

  250m from Ambathanna 122 perches Beautiful view Peaceful place Great opportunity...  more »

23 /pics/320483/thumb_424_320483_1574488040_0148.jpg
Bare Land
3
 Kandy 

 • 18.5 perches    Bare Land


  Rs. 3M Per Perch

A prime land for sale near Kandy Lake Round

Louvis Peiris Mawatha Kandy

  A valuable land of 185 perches in the Louvis Peiris Mawatha 100m to Mahamaya and Dharmaraja Colleges and Kand...  more »

24 /pics/319473/thumb_424_319473_1573804931_3854.JPG
Cultivated Land
10
 Kandy 

 • 65 perches    Cultivated Land


  Rs. 128,000 Per Perch

65 purches Cultivated land for sale

Medawala rajamaha vihara mawat..

  65 perches land for sale in Medawala Harispathtuwa at rajamaha vihara road very calm and quiet areamore than f...  more »

25 /pics/319467/thumb_424_319467_1573690765_2829.jpg
Bare Land
1
 Kandy  

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

AJagath

Manikhinna Rajagahathnna housi..

  Good residential aerie ...  more »

26 /pics/319052/thumb_424_319052_1573314672_1935.jpeg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 31 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Valuable land for sale

Sri sumangala mawatha Kandy

  land in located in central of Kandy Just 03km away from Tooth relic and Railway station Ideal for a good inves...  more »

27 /pics/318860/thumb_424_318860_1573142766_8063.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 329 perches    Bare Land


   

Kandy Prime Commercial Land For Sale

SIRIMAVO BANDARANAYAKE MAWATHA..

  Original Extent 329 PerchesLocation Sirimavo Bandaranayake Mawatha Kandy 3 KM from City Centre Opposite t...  more »

28 /pics/318440/thumb_424_318440_1572865544_9422.jpg
Bare Land
8
 Kandy 

 • 195 perches    Bare Land


   

Digana Karaliyedda

Mahiyangana Road Kandy

  Bare land for sale border to Victoria Dam Digana Karaliyedda 200m to Kandy Mahiyanganaya main road...  more »

29 /pics/318289/thumb_424_318289_1572715286_4729.jpeg
Bare Land
6
 Kandy 

 • 44.3 perches    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

Watapuluwa Kandy Land for Sale

23712 Vijaya Mawatha Watapuluw..

  Bare land with clear deeds UDA approvals obtained 100m to the main road Dutugemunu MawathaHighly residential a...  more »

30 /pics/316369/thumb_424_316369_1571539330_0321.jpg
Land with house
4
 Kandy 

 • 12.50 perches    Land with house


  Rs. 15M

Picturesque Property to Buy in Kandy

Tennekumbura Kandy

  The distance from the Kandy town to the property is only 15Km and takes only 10 minutes driveThe extent of the...  more »

Showing page 3 of 6

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.