සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/317641/thumb_424_317641_1572334290_8695.jpg
Bare Land
2
 Weliweriya  

 • 12.5 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale in Weliweriya

Kiridiwela Road Weliweriya

  25 km to Weliweriya Tow 500m to Henegama Junction Valubale Land Per perch 100000 upwrd...  more »

2 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg
Cultivated Land
2
 Gampaha 

 • 95 perches    Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

  95 perches land for sale 3km to Kandy Colombo road 2km to Bemmulla Railway Station Ideal for investing and liv...  more »

3 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kalutara 

 • 14 perches     Bare Land


  Rs. 100,000

Land in Kalutara

sarala da mawatha wilegoda Kal..

  p10 minutes from Kaluthara townppClear deedsppCalm areappClose to reputed schoolsp...  more »

5 /pics/289884/thumb_424_289884_1554308512_5944.JPG
Bare Land
10
 Padukka 

 • 20 acres    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Unique Land for sale in Padukka LS05

Mawathagama Padukka

  Highlights Land extent 20 Acres 3200 Perches Approx 500 meters from Avissawella Main Road High Level Road...  more »

6 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Horana 

 • 88.3 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Scenic Property

B D L Gunasekera Mawatha Usavi..

  Urban Forest Project Only Property available for housing with 3 phase electricity and well water 2 blocks 441a...  more »

8 /pics/320049/thumb_424_320049_1574189633_4883.jpg
Bare Land
5
 Homagama 

 • 14.5 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

145 Perch LAND in MORAGAHENA ROAD

Watareka Road Homagama

  Lot no 10 145 perch LAND in MORAGAHENA watareka Road12 20 ft wide Road Enters900 meter From Main road Moragah...  more »

10 /pics/330747/thumb_424_330747_1580470063_0429.jpeg
Bare Land
1
 Dehiwala 

 • 50 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land For Lease In Dehiwala

Hill street Dehiwala

  Land For Lease In Hill street DehiwalaRoad width 20 ftIdeal for office any other ventures6 month deposit re...  more »

Showing page 3 of 3

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the Citysearch potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!