සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 Bare Land
4
 Battaramulla 

  • 9.94 perches   Bare Land


    Rs. 2.75M Per Perch

Clear titledeeds

Denzil kobbekaduwa Mawatha Bat..

    Two sides road accessPannipitiya Rd Denzil kobbekaduw Mawatha near Palan Thuna Junction Levelled rectangula...  more »

Showing page 3 of 3