සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4
 Battaramulla 

 • 9.94 perches    Bare Land


  Rs. 2.75M Per Perch

Clear title/deeds

Denzil kobbekaduwa Mawatha, Ba..

  Two sides road accessPannipitiya Rd Denzil kobbekaduw Mawatha near Palan Thuna Junction Levelled rectangula...  more »

8
 Battaramulla 

 • 28 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

...

Nugedeniya Mawatte Pelawatte B..

  28 Perch Bare Land in Pelawatte Build your Dream Home here br br Ideal land for New House Project or Apartme...  more »

 Battaramulla 

    Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Land for Sale

Battaramulla Subuthipura

  Battaramulla Subuthipura Less Then 400meters parsport office 20ft access Road 15p 25million per perch visit a...  more »

 Land With House for sale/rent
 Battaramulla 

    Land With House


  Rs. 25.5M

Battaramulle

Bogahena road, Battaramulla

  200m away from wilsdon international college and a calm place liveif you want more infoWhatsup 0769644502Adres...  more »

Showing page 3 of 4