සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (6067 properties)Filter by:
Bare land (4386)
Tea land (120)

 Tea land for sale/rent
3
 Matara 

 • 3 acres   Tea land


  Rs. 6.5M

Tea land for sale

Nugagahawatta, Wilpita, Akures..

  #Extent- 3 Acres (partitioned by courts)with #Tea(clone-2025 & 2026) #Coconut (350 basket plants available f...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabadda ..

  18 perches land, located in a tranquil , peaceful highly residential & well secured convenient location Close ...  more »

 Beachfront land for sale/rent
9
 Weligama 

 • 16 perches   Beachfront land


  Rs. 15M

Great Surf Location

Kadabaddegama Road

  4 km before weligama situated in front of the famous coconut point surfing point (coral break) gurubabila midi...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Hokandara 

 • 10.52 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for Sale in Hokandara

Horahena road

  Land For Sale in Hokandara Located at Horahena road , Hokandara 10.52 Perches To Hokandara Junction 2.2 Km ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Padukka 

 • 131 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

padukka- land for sale

wataraka 150 bus route

  131 perch land ..or in 40X3 blocks 30 meters to the carpet road. on padukka -godagama route bordering paddy f...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Nugegoda 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 2.3M Per Perch

Prime land in Nugegoda

Melder Place

  10 perch land with old house in a prime location at Ananda Mawatha off Melder place,or end of Nalandarama Rd....  more »

Showing page 4 of 203