සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (5788 properties)Filter by:
Bare land (4235)
Tea land (120)

 Tea land for sale/rent
1
 Kalawana 

 • 10 acres   Tea land


  Rs. 30M

Singha Raja forest

Wewagama

  10 acres fully grown, 42 series, 5 years old tea cultivation. Bordering to the SIngharaja forest, beautiful p...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Pokunuwita 

 • 16 perches   Land with house


  Rs. 3M

Land for sale

 

  16P land for sale in Pokunuwita. 75% complete house is built. (Approximately 1000Sqft ) 6km from the Gela...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Ja-Ela 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 4.96M

Land

St.Anthony Road.Jaela

  Bare land for sale in Ja-Ela very good location for residential purpose. 2.48 lak per perch. ( Negotiate ) ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Gampaha 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  මරඳගහමුල, ග්‍රීන් ගාර්ඩන්, ගම්පහ මරඳගහමු...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Badalgama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land Sale in Badalgama

Badalgama

  බඩල්ගම කටුකෙන්ද ගාර්ඩන් පර්චසය රු. 85,000/= සි...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Gampaha 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land Sale in Gampaha

Gampaha

  වේවැල්දෙනිය, මවුන්ට් වීව්, කොළඹ - නුවර පාර...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kadawatha 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land Sale in Kadawatha

Kadawatha, Gampaha

  කඩවත Golden City කඩවත - කිරිල්ලවල අධිවේගයෙන් දිය...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land Sale in Pannala

Pannala

  පන්නල Green Land , කැකිල්ලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Giriulla 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land for Sale in Giriulla

Giriulla, Kurunegala

  කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් දේපළ වෙළෙඳාම් අංශය වෙත...  more »

Showing page 4 of 193