සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/309543/thumb_424_309543_1567615480_5605.jpg
Tea land
1
 Kandy 

 • 1000 acres    Tea land


  Rs. 1M Per Acre

tea estate

 

  Neglected tea estate for saletotally 1000 acresideal for re planting tea and vegetable plantation ...  more »

6 /pics/305986/thumb_424_305986_1565449419_872.jpg
Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 1000 acres    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Acre

1000 acres bare land for sale

 

  1000 acres bare land for sale off kandy area ideal for agriculture project...  more »

8 /pics/295336/thumb_424_295336_1580045659_2419.jpg
Bare Land
5
 Kandy 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

10 Perch Land for Sale in Weligalla Kandy

Kandy Road Weligalla

  Land situated in Weligalla town near Ceypetco Fuel Station Sathosa Building for a quick saleTotal extent is 1...  more »

9 /pics/286172/thumb_424_286172_1552041748_4714.jpg
Bare Land
 Kandy 

 • 29 perches     Bare Land


  Rs. 7.6M

A fine land block near Kandy

1321 Temple Road Haragama Kand..

  p29 perches highland in Haragama This location is 14 km from Kandy via Kandy Badulla Road 75 meters from Harag...  more »

  Swimming pool
10 /pics/271154/thumb_424_271154_1544592318_3108.jpeg
Bare Land
1
 Kandy 

 • 23 perches    Bare Land


  Rs. 785,000 Per Perch

Land for Sale Kandy

Upul Mawatha off Deveni Rajasi..

  23 perches of land in Salubrious area overlooking Mahaweli River and Gannoruwa Forest range Two road fronts Wi...  more »

11 /pics/213633/thumb_424_213633_1526987260_8399.jpg
Land with house
10
 Kandy 

 • 2.5 acres    Land with house


  Rs. 35M ONO

Large Land in Gampola Kandy

Gampola Kandy

  2 5 acres 4 Bedrooms with 2 Bathrooms Well Developed Land Tea pepper Coconut Mango Rambutan Colonial Type H...  more »

13 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 28 perches    Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Selling Land

Richmend Hill Place Heerasagal..

  Four km from Heerasagala junction...  more »

15 ../images/no_pic.png
Bare Land
 KANDY 

 • 80 perches    Bare Land


  Rs. 1.6M

Land For Sale In Panwila

Liyangaswagura Panwila KANDY

  Part of an old tea estate Located in Liyangaswagura Panwila 13 miles from KandyAccessible from Madawala Watteg...  more »

17 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

Land forsale in Balagolla samapeld

Balagolla Kandy

  situated in Near BY BOI PALLEKELE 20 p LAND 100m for kandy digana mainroadResidential area Suitable for bui...  more »

18 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land forsale in WARWPITIYA

Warapitiya Kandy

  Situated in Kundasale Warapitiya20pSuitable for build a house or a wedding hall700m for Kundasala Kandy main r...  more »

19 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in calm environment

Upul Mawatha Primrose Kandy

  Situated from 2 km from Kandy Peradeniya old main road passing Oakray Hotel within Kandy city limits 20p land ...  more »

20 ../images/no_pic.png
Tea land
 Kandy  

 • 20 acres    Tea land


  Rs. 2.8M Per Acre

Tea land with poultry FARM

 

  Part of Bolagala Estate19780 Acres14 Acres planted 5 Units labor accomodationBalance prepared for pepperWater...  more »

22 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 12.64 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale in KANDY

Kandy

  Land for sale in KandyLocated in town itself 100m from Kandy Peradeniya new road1264p landNear by schools pol...  more »

23 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 5M

Land forsale in digana

Digana Kandy

  Situated in Kandy Digana 15p800m for Digana town 100m for the main road Two entrances for the landWater and el...  more »

26 /pics/327884/thumb_327884_1579232693_5437.jpg
Cultivated Land
8
 Kandy 

 • 52 acres    Cultivated Land


  Rs. 1.2M Per Acre

Cultivated land for sale im kandy

Pujapitiya Kandy

  Cultivated land for sale 52 acresPepper Nutmeg There are Cinnamon Coconut Teak Mahogany Mixed cropsCurrently ...  more »

27 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Kandy 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

11 Perch Land in Kandy for Sale

Mulgampola Road Kandy

  Slightly over 11 perchesFlat rectangular landResidential area in the heart of KandyClear deed...  more »

Showing page 4 of 6

Lands for Sale in Kandy

The central hill capital, Kandy is known for its stunning landscape in every corner of its area of 28.53 km2. The land for sale in Kandy are a real estate treasure because the land value is on a rising trend. Land sale in Kandy serve different purposes, determined by its intended use and the type of land on sale. Some are bare land, which can be used to build houses, commercial properties or even apartments. It's quite easy to find large plots of prime lands in kandy in residential areas. Land for sale in Kandy Katugastota and land for sale in Kandy Gurudeniya are ideal for residential purposes. The other type is a cultivated land, which most often comes along with valuable plantations. There also paddy fields for sale for those who are interested in agriculture. Some homeowners renovate a part of their house to rent it out, which is why properties for rent in Kandy is plentiful. There is something that would suit the needs and budget of every person looking for rental houses or rooms. 

Kandy city is a heaven for nature lovers and holiday goers. Thus, the construction of star hotels, boutique hotels, resorts, villas and bed & Breakfast spots add a great deal of demand on properties for sale in Kandy. These are then modified into a tourist hotspot and also provide local employment. Land for sale in Haragama and lands for sale in Polgolla, Kandy have been advertised recently.  Lands for sale in Kandy Peradeniya are closer to the Peradeniya Botanical Gardens. It is also possible to come across homes with lands in Kandy within a few km from Kandy town as land brokers in Kandy are increasing to make property purchasing hassle-free. Owning a plot of land offers several advantages. Usually, a real estate dealer will have acres of bare land. These are then sold in perches to individuals looking for land wanted in kandy for residential purposes. These are known as land plots which is similar to lands for sale in kandy.

It is beneficial because a new buyer can design and build his or her dream house according to their preferences in a kandy land. Such plots including tea land for sale in kandy in the kandy map are located nearby amenities with easy access to main roads as well. The clear deeds and decent neighbourhood makes  land for sale in ampitiya kandy and land for sale in kandy city limits highly attractive. However, one thing to keep in mind about purchasing a land in Kandy is its elevation levels. Knowing what to look for when buying a land plot, where the land is situated is an important consideration. It will help to avoid costly mistakes. If road development takes place around the area where the lands for sale in kandy peradeniya is situated, this can improve the land value. Overall, proper research on the area and on the land for sale in kandy ampitiya is required before locking the deal. For investment purposes, owning land in Kandy from a kandy land sale is a huge stroke of luck. This is because the value of the land for sale in kandy kundasale is likely to increase in the future as the demand continues to rise, while supply will ease out at a point.