සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 Coconut land
1
 Kahatawila 

 • 20,40 P  Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery, K..

  Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery. 15 minutes drive to pansal handiya. The land is ...  more »

22 Bare Land
3
 Horana 

 • 12.2 P  Bare Land


  Rs. 86,000 Per Perch

Land in Horana

Poruwadadanda, Horana

  800m to horana hadapangoda bus road 2km to panadura rathnapura road 7km to horana town flat land c...  more »

28 Bare Land
 Ingiriya 

 • 14.2 P  Bare Land


  Rs. 98,000 Per Perch

Land In Ingiriya

Bulathsinghala Road, Ingiriya

  ඉංගිරියෙන් සුපිරි නේවාසික ඉඩමක් සියලු පහ...  more »