සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
27 Cultivated Land
 Katana 

  • 9280 P   Cultivated Land


    Rs. 4M

58 acre estate Godigamuwa for sale

Sri Lanka, Akaragama East, Kat..

    58 acre estate godigamuwa for sale, partly cultivated with coconut, 30 min. to negombo town, 1 an 1/2 km to ne...  more »

    Swimming pool