සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 Cultivated Land
1
 Tangalle 

  • 2300 P  Cultivated Land


    Rs. 24M Per Acre

Urgent

Agunukola, Tangalle

    This land is 14 acers cultivation land with some coconut trees. clear deeds and plan. clear access. water Elec...  more »

15 Cultivated Land
10
 Nuwara Eliya 

  • 20 P  Cultivated Land


    Rs. 800,000 Per Perch

-

Kuda oya, Nuwara Eliya

    නුවර එළිය,කුඩා ඔය මැඩෝනා ගාර්ඩ්න් හි පර්ච...  more »