සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Nattandiya 

 • 120 perches    Bare Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Land

Koswatta Nattandiya

  120 perch land Easy access to anywherebr All the facilities are availablebr Selling at 30000 per perch negotia...  more »

2 /pics/292187/thumb_424_292187_1557160720_2533.jpeg
Bare Land
4
 Yatadolawatta 

 • 114 perches    Bare Land


  Rs. 30,500 Per Perch

Kande gedera

Katugahena Yatadolawatta

  This land is very close to the main road It has 20ft road to the land And very clear deeds price negotiable...  more »

5 /pics/320661/thumb_424_320661_1574657204_4486.jpg
Bare Land
3
 Anguruwatota 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 38,000 Per Perch

Land for Sale Anguruwathota

Pelapitiyagoda Anguruwatota

  13km From Horana Town Beautiful square flat land hard soil Surrounding beautiful greenery and within nature Id...  more »

7 /pics/292044/thumb_424_292044_1556619283_029.png
Bare Land
4
 Dankotuwa 

 • 21 acres    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land sale in Dankotuwa

Dankotuwa

  Coconut land sale in Dankotuwabr facing main roadbr main road opening is 150m br very good location for any i...  more »

8 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Bandaragama 

 • 345 perches    Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Bare land bandaragama

Weediyagoda kanaththagoda Band..

  Bare land for sale With in 10km to bandaragama Urgent sale for the best offerbr 2 acres and 25 perchesbr br br...  more »

9 /pics/325145/thumb_424_325145_1577598720_1522.jpg
Cultivated Land
2
 Urapola 

 • 253 perches    Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land in Apalawaththa

Ruwanwella road Urapola

  More than 15 Acres 253 perch land for Sale in Nittambuwa Ruwanwella Road Apalawaththa br Selling Price Rs40000...  more »

12 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Minuwangoda 

 • 238 perches    Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Perch 238 Land for sale

Veyangoda road Minuwangoda

  Close to Divulapitiya veyangoda road 238 perch land for sale 50000 per perch ...  more »

13 /pics/240340/thumb_424_240340_1527052308_117.jpg
Coconut land
1
 Kahatawila 

 • 20,40 perches    Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery Ka..

  Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery br 15 minutes drive to pansal handiya br The land is be...  more »

14 /pics/324813/thumb_424_324813_1577286078_645.jpg
Cultivated Land
7
 Kirindiwela 

 • 105 perches    Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

185 Veyangoda Kirindiwela Bu..

  Kirindiwela town eke sita idamata 5km Kirindiwela nagaraye sita 185 bus margaye walgammulla pasala pasukara 01...  more »

15 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Bulathsinhala 

 • 1 acres    Bare Land


  Rs. 52,000 Per Perch

Residential area land

Ayagama Bulathsinhala

  Good land Residential area Not a mountain Good for build up a house Good for tea cultivation No treat from lan...  more »

16 /pics/318753/thumb_424_318753_1573104068_867.jpg
Bare Land
2
 Mirigama 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land close to Central Expressway

Temple roadMada Halpe Mirigama

  25km to Mirigama Townbr 2km to Central Expressway entrancebr With coconut treesbr Electricity lineWater availa...  more »

17 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
 Dewalapola 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 55,000 Per Perch

A land for sale in Dewalapola

Watinapaha Dewalapola

  80 perchesbr 1km from Dewalapola and Ballapana junctions br Suitable for living or cultivatingbr Having number...  more »

18 /pics/317187/thumb_424_317187_1571988766_5207.jpg
Bare Land
2
 Minuwangoda 

 • 74.6 perches    Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Dewalapola Minuwangoda

  br br ...  more »

20 /pics/327444/thumb_424_327444_1579000293_2187.jpg
Bare Land
2
 Minuwangoda 

 • 74.6 perches    Bare Land


  Rs. 55,000

Dewalapola Minuwangoda

  746 br ...  more »

25 ../images/no_pic.png
Land with house
 Dompe 

 • 101.4 perches    Land with house


  Rs. 65,000 Per Perch

Dompe land house

Koongahawaththa road Dompe

  For immidiate sale...  more »

26 /pics/321224/thumb_424_321224_1575826949_8795.jpg
Cultivated Land
4
 Delgoda 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residantial land at Anuragodabr From one accre land 20 purch or 40 purchase is for salebr br Electricity ...  more »

27 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Veyangoda 

 • 29 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale

Pallewela road Veyangoda

  Near the veyangoda railway station theie is a land for sale...  more »

30 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Divulapitiya 

 • 170 perches    Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Hunumulle Divulapitiya

  170 br ...  more »

Land for Sale in Colombo

This thriving city Colombo, which is also dubbed the commercial capital of Sri Lanka, is a place that has an extremely well-rounded premium property market. Whether it is a land for sale in colombo district, house, home with lands, an apartment in a residential area of Colombo or a commercial property, there is a high demand for all. While this city has been somewhat lacking in new developments during the three-decade war, it never fell behind when it came to the real estate market. Though there was no rise in demand or price for the bare lands for sale in colombo or land and house for sale in colombo, it certainly did not crash, nor did the land registry colombo remain inactive throughout. Now, after years of being suppressed, the real estate scene in the city is finally on an exponential increase with locations such as Kollupitiya and Bambalapitiya leading the list with bare land for rent in colombo, land for lease in colombo and land sales in general. 

One of the most interesting asset types seen in this region is the perch land for sale (paddy field) that are now used for minor projects. This entails land for sale in Colombo that is bought for tasks such as building your own dream home or to start a caf or retail outlet. If you are a foreigner, you can always purchase the properties for sale in Colombo through a local partner, in order to evade the heavy taxes imposed by the government for all non-citizens. Make sure that you select the right plot for the right purpose and that you make a proper inspection before you purchase. Similar to when dealing with properties for rent in Colombo, ensure that you proceed through a lawyer to validate your purchase. 

At present, this great metropolis is teeming with large-scale prime lands development projects that are currently underway in land sales colombo, almost completed or open for sale or for rent. Lands in Colombo have been bought over by local companies such as the Prime Group as well as foreign multinational corporations who have recognized the city's premium potential. Most of the properties in the colombo map where significant developments are being carried out or have been completed are on a long-term lease. These property types may range from simple bare land to more advanced land plot with buildings, found especially at a walking distance to the Galle road. Examples of such practices can be found in Colombo lands near the Beira Lake. The majority of these are on a 99-year lease, which is mainly advantageous to foreign investors in terms of evading the heavy taxes. Now you view Colombo land prices via our mobile app which has the features of a land sale app through play store and app store. These allow you to buy land in colombo including  colombo fort land. All you need to search for is land sales in sri lanka colombo!