සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Western province (241 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
1
 Yakkala 

 • 240 perches   Cultivated Land


  Rs. 30,000 Per Perch

nelligamula

යක්කල- කිරි..

  යක්කල කිරිදිවැල (231 බස් පාරේ) නෙල්ලිගහමුල ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Yatadolawatta 

 • 114 perches   Bare Land


  Rs. 30,500 Per Perch

Kande gedera

Katugahena

  This land is very close to the main road. It has 20ft road to the land And very clear deeds, price negotiable...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Puwakpitiya 

 • 6 acres   Bare Land


  Rs. 5M Per Acre

Land for sale

Terence perera Mw

  Suitable for tea,rubber,cinnamon and coconut.And build a tea factory or tourists hotel also suitable. Very cl...  more »

 Land with house for sale/rent
3
 Ekala 

 • 44 perches   Land with house


  Rs. 1.5M

Land for lease

No 121, Madama Junction, Ekala..

  This land is situated in the heart of Ekala city. Facing Colombo - Kurunegala No 05 road ( nearly 40 m facing ...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Ekala 

 • 44 perches   Land with house


  Rs. 1.5M

Commercial land for lease

No 121, Madama Junction,Ekala,..

  This land is situated in the heart of Ekala city. On the right side of the Orex city shopping complex, facing ...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Minuwangoda 

 • 10 acres   Coconut land


  Rs. 5.5M Per Acre

Divulapitiya

Dunagaha

  20 minuets drive to katunayaka int. airport & highway entrance , 5 min drive to Negombo- kandy main road, 5 mi...  more »

 Hanwella 

 • 109 perches   Bare Land


  Rs. 4M

Hanwella Bare Land

 

  2.9 km to high level road (Pahathgama Junction) 4km to to Hanwella Bus stand ( low level) Situated inside a ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matugama 

 • 5 acres   Bare Land


  Rs. 6M Per Acre

For Sale

awittawa

  5 acres Bare Land for sale at Galatara Great Location for Starting company or Factory, Walking distance...  more »

 Kalutara 

 • 2 acres   Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

For urgent Sale

Horana Road

  2 Acres For Sale.Pure Documents.Good Environment. 500 M For Kalu Gaga River. Contact Only Direct Buyers...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Panwila 

 • 139 perches   Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land For Sale - Panwila -kandy

WATTEGAMA - PANWILA (VIA UDUGO..

  139 Perches Each. 2 Land Blocks With Mixed Plantation (clove,mahogani, Jak) Available For Sale. Facing Wattega...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
4
 Horana 

 • 69 perches   Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Cash urgent

294/10 ihalanaragala road batw..

  Only 6 Km far from horana town. cash urgent call me for more details. Price can be negotioble .notice there is...  more »

URGENT
 Pasyala 

 • 64 perches   Bare Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Valuable Land

Kandy rd

  Valuable land in Pasyala , 900 m from Colombo - Kandy road, Very peaceful Environment with Water, Electricity,...  more »