මාලබේ - අතුරුගිරිය නගර අතර සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි අගනා බිම් කොටස් පර්චසය 950,000 සිට

6 perches Thunadahena
Rs. 950,000 Per Perch [ View in other currencies ]
Property Type: Bare Land
Offered for: Sale
Shape of land: Square
Area of land: 6 perches
Availability: Available Now

Property details


• මාලබේ සහ අතුරුගිරිය නගරයට විනාඩි 5
• නව නුවර පාරට කි.මි 2
• කොතලාවල අදිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5
• අතුරුගිරිය අදිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5
• ජාතික සහ අන්තර්ජාතික පාසල් ඇතුළු Slit, Horizon පෞද්ගලික විශ්‍යවිද්යල වලට ක්ෂණික පිවිසුම්.
• නිස්කලංක පරිසරයක චමත්කාරය
• නල ජලය, විදුලිය, දැවැන්ත මං මවත් සහ ගෙවීමේ පහසු ක්‍රම

Property features

Contact Advertiser


94-7191.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 226 days ago

Location

Thunadahena    [View on large map]

 

Find similar properties