පිළියන්දල නගරයෙන් සියලු පහසුකම් සහිත නේවාසික බිම් කොටස්

7.5 perches Piliyandala
Rs. 1,200,000 Per Perch [ View in other currencies ]
Property Type: Bare Land
Offered for: Sale
Area of land: 7.5 perches
Availability: Available Now

Property details


? පිළියන්දල නගරයටම 2 km.
? හැඩිගම - පිළියන්දල බස් පාරට මුහුණලා
? නව හැදිගම පාරට 300 m.
? ස්වාරිපොල හංදියටම 1Km
? Negbo south international පාසලට 3.5km
? ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලයට 2km
? පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලයට 2km? සියලු පහසුකම් සහිතයි
⛲ නළ ජල පහසුකම්.
?තෙකලා විදුලිය.
?අඩි 20-30 පුළුල් මාර්ග.
? ආයතනික ණය පහසුකම්.
?පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම.
? තාර යෙදු මාර්ග.
? කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධති

? සුවිශේෂී වට්ටම් සහිතව
?රු.500,000/- ක් ගෙවා ඔබගේ බිම් කොටස වෙන් කරවා ගන්න.
?ඉඩමේ වටිනාකමෙන් 50% ගෙවා ඉතිරිය වසරක 2කට පොලී රහිතව පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගෙවන්න ගන්න...,
?නැතිනම් 50% ගෙවා ඉතිරිය වසර 5ක් වාරික වශයෙන් ගෙවන්න ගන්න...,
දැන්ම අපට කථා කරන්න☎☎☎

Property features

3 PHASE ELECTRICITY
PIPE BORNE WATER
Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 1 year

94-7045.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: Today

Location

Piliyandala    [View on large map]

 

Find similar properties