හෝමාගම පිටිපන අගනා බිම් කොටස් 28ක්

6.5 perches Homagama
Rs. 740,000 Per Perch [ View in other currencies ]
Property Type: Bare Land
Offered for: Sale
Shape of land: Square
Width of approach road (in feet): 20 feet
Road frontage of land : 20 feet
Area of land: 6.5 perches
Availability: Available Now

Property details


හෝමාගම පිටිපන පාරේ මෛත්‍රීදාස මාවතේ අගනා පර්චස් 6.5 ක බිම් කොටස් 28 ක් හෝමාගම නගරයට අධිවේගී මාර්ගයට හරිත සරසවියට ඉතා ආසන්නයි. නල ජලය විදුලිය බැංකුණය පසුකම් සහිතයි. එකවර ගෙවීමේදී විශේෂ වට්ටම්. දැන්ම අපව අමතන්න.

Property features

3 PHASE ELECTRICITY
PIPE BORNE WATER

   More Pictures: https://drive.google.com/drive/folders/1CwUZ3l0Agx1Y36QeFZKf8FXpu6XxcTi6?usp=sharing

Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 1 year

94-7115.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 60 days ago

Location

Homagama    [View on large map]

 

Find similar properties