සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Rubber land for sale in Sri Lanka (63 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Rubber land for sale/rent
2
 Bandaragama 

 • 13.22 perches   Rubber land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land sale in Bandaragama

Gonapala kubuka Road

  බණ්ඩාරගම නගරයට නුදුරුව -අනුමත කරන ලද පිඹු...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Ingiriya 

 • 3 acres   Rubber land


  Rs. 6.2M

Bud Rubber Plantation

Dammulla, Karandana.

  3 acres bud rubber plantation situated at Dammulla, Karandana. 4 km from Ratnapura - Panadura road, 75m from ...  more »

 Rubber land for sale/rent
URGENT
3
 Matugama 

 • 299 perches   Rubber land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for sale

yatadola

  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දොඩම්ගොඩ පිවිසුම...  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Matara 

 • 3 acres   Rubber land


   

Katiyape

Deiyandara

  Matara , deiyandara akkara 3ka athi rubber gas wikinimata atha ....  more »

 Rubber land for sale/rent
1
 Ratnapura 

 • 5.5 acres   Rubber land


  Rs. 14M

Rubber Land

Kiriella

  This is Fresh Rubber Land with 5 acres. Near By Rthanpura Town. Close to Rathnapura - Panadura Road. Contac...  more »