සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (98 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
4
 Akuressa 

 • 13 acres   Tea land


  Rs. 27.5M

Tea Land For Sale

 

  well maintained tea land comprising of 13 acres with a very good income. with electricity and water facilities...  more »

 Tea land for sale/rent
5
 Gampola 

 • 160 perches   Tea land


  Rs. 3.2M Per Acre

1 acre Tea land

Dunukewila Road, Atabage

  At Atabage, 6km from Gampola towards Nuwaraeliya road. 160 perches tea land, good view, clear deeds. Price 32...  more »

 Tea land for sale/rent
10
 Kegalle 

 • 8 acres   Tea land


  Rs. 3M Per Acre

Land For Quick Sale

Bulathkohupitiya

  කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෑගල්ල බුලත් කොහු...  more »

 Tea land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 138 perches   Tea land


  Rs. 60,000 Per Perch

Valuable land for sale

doluwa

  20minits to peradeniya,20minits to Gampola. Natural water,Electricity & Road specialty’s available. It’s r...  more »