සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (129 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
10
 Neluwa 

 • 22 acres   Tea land


  Rs. 1.7M Per Acre (ONO)

Horaketiya Tea Estate

Kadahingala, Dellawa Road, Nel..

  ** Well maintained & well running Tea Estate ** This land has Transferable Deeds. (මෙය පුද්...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Abeyapura 

 • 7 acres   Tea land


  Rs. 2.7M Per Acre

Tea Land with House

 

  Kandy district. Well maintained tea ptoperty. All VP tea. Over 7000 kgs of pepper harvest per annum. Over 200...  more »

 Tea land for sale/rent
7
 Galle 

 • 50 acres   Tea land


  Rs. 2M Per Acre (ONO)

Tea Land for Sale

Galle Karapitiya Raod, Galle

  Fully completed Tea estate with all the facilities, Water supply and electricity available. Wide Road entrance...  more »