සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Tea land for sale in Sri Lanka (108 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Tea land for sale/rent
4
 Galle 

 • 210 perches   Tea land


  Rs. 130,000 Per Perch

Galle Akuressa Road

Padinnoruwa

  210 perch Tea Land in an eye catching environment best suitable for a Villa, situated in Padinnoruwa, 7Kms awa...  more »

 Tea land for sale/rent
 Kandy 

 • 1 acres   Tea land


  Rs. 2.5M

Land in Kandy

Panwila

  Nice, Beautiful and Peaceful environment. Suitable for cultivation as well as living. 01 Acre Land. Road ac...  more »

 Tea land for sale/rent
URGENT
1
 Hanthana 

 • 212 perches   Tea land


  Rs. 1M Per Perch

Northeast

 

  One of the finest few blocks of Spring Hill Estate, Kandy. Surrounded by few star class hotels and boutique v...  more »

 Tea land for sale/rent
10
 Neluwa 

 • 22 acres   Tea land


  Rs. 1.7M Per Acre (ONO)

Horaketiya Tea Estate

Kadahingala, Dellawa Road, Nel..

  ** Well maintained & well running Tea Estate This land has Transferable Deeds. (මෙය පුද්ග...  more »

 Tea land for sale/rent
4
 Abeyapura 

 • 7 acres   Tea land


  Rs. 2.7M Per Acre

Tea Land with House

 

  Kandy district. Well maintained tea ptoperty. All VP tea. Over 7000 kgs of pepper harvest per annum. Over 200...  more »