සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land for sale in Central province


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
7
 Nuwara Eliya 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 675,000 Per Perch

Land for sale

Kudaoya

  30 Perches of commercial Land in Nuwara Eliya Kudaoya Block no 3,4,5 on sale (separate dead) 5km to Nuwara ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
2
 Matale 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 3M

Land for sell

Kalalpitiya

  6 km from Matale town 100 m to Kandy - Matale A9 road Location - Kalalpitiya electricity Telephone facili...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

One 20p building block

Gurudeniya. Sinnaharagama

  One 20 p building block. 12 km from Kandy on Badulla rd, 2 km from Gurudeniya junction, half km to Kandy City ...  more »

 Tea land for sale/rent
5
 Hatton 

 • 100 acres   Tea land


  Rs. 300M

Tea estate for sale

Dickoya

  Beautiful 100 acre tea estate situated in an terrific location. 100 acre’s tea estate for sale in Dickoya...  more »