සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
7 Bare Land
2
 Kandy 

 • 104 perches   Bare Land


  Rs. 18.2M

104P Land in Kandy

 

  Our Reference No SL 10479Please quote this reference number when inquiring Land Extent 104P Perch Value Rs 1...  more »

10 Bare Land
1
 Kandy 

 • 30 perches   Bare Land


   

Land for sale Aniwatta

Aniwatta Kandy

  A calm and quite area with road access to the land from two sides over viewing the beautiful sceneries of the ...  more »

14 Bare Land
1
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 16.5M

15 perches land for sale

Aniwattha Kandy

  Kandy city Aniwattha 15 perches land for sale All facilities Highly residential area 5 minutes to kandy city...  more »

27 Bare Land
5
 Kandy 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 145,000 Per Perch

Land For Sale in kandyHaragama

Haragama kandy Kandy

  24 perches bare land for sale in Haragama kandy 12 km away from kandy near NLDB farm electricity water carpet ...  more »