සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

One 20p building block

Gurudeniya. Sinnaharagama

  One 20 p building block. 12 km from Kandy on Badulla rd, 2 km from Gurudeniya junction, half km to Kandy City ...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 34.4 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale in kandy

Haloluwa ,Narangas kumbura Roa..

  Land for Sale in Emilton Estate ,Haloluwa ,600mtrs to peradeniya - katugastota main road . 6 km to Dalada Mali...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 180,000 Per Perch

Land for sale

Ihala thannekumbura meekanuwa

  Land is in a good view point 4KM to Kandy city Calm and green Two entry roads- Ampitiya Meekanuwa road and ...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
6
 Kandy 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 595,000 Per Perch

Land for sale

, Aniwatte

  Land for Sale in highly residential area with panoramic view and easy city access!! Close to all leading schoo...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 11.5 perches   Bare Land


  Rs. 2.4M Per Perch

Sale flat land

Asgireya Temple Road

  750 m Asgiriya Temple an Chandananda Buddhist colleg...950 m kandy city...Beautiful view an Quiet peaceful and...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Lands for sale in Kandy

Kandy - Nuwaraeliya Main Road

  Bare land in Godapola, facing Kandy - Nwaraeliyamain road. 4km to Peradeniya and 1.3km to Gelioya Amenities...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 20.70 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Asgiriya

Sri Dhamma Siddhi Mawatha

  10 minutes to Kandy City,Residential Area...  more »