සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 4M

land 16

Hanthana

  Land is situated in Hanthana kandy. 7.5 km from kandy Railway station max 15 min to kandy with out taffic ...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks. 12 km from Kandy, Dalada Maligawa on Badulla rd, 2 km...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 15  perches   Bare Land


  Rs. 16.5M

15 perches land for sale

Aniwattha

  Kandy city . Aniwattha 15 perches land for sale. All facilities. . Highly residential area. 5 minutes to kandy...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kandy 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for SALE in Kandy

Mawilmada

  Price 900,000/- per perch 18 perch Land Description An exciting opportunity to purchase an Ideal Land Plo...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 34.5 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

kandy -secnery Land for sale

Emilton Estate ,Narangas kumbu..

  Kandy Emilton Estate ,Haloluwa ,34.4 perches (20p + 14.5p) .separate deed and plans available. Beautiful view ...  more »