සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/335504/thumb_424_335504_1582859675_5893.jpg
Cultivated Land
5
 Kandy 

 • 30 perches    Cultivated Land


  Rs. 220,000 Per Perch

Kandy Lewalla Gunnepana Land

Lewalla madawala main road Gen..

  P 69 Land kandy Gunnepana boruppa main roadkandy town 20min darmaragaja mahamaya school 15min Light telephone ...  more »

4 /pics/334496/thumb_424_334496_1582428056_6998.JPG
Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 50 perches    Cultivated Land


   

26 Hathamuna pilawala Kandy

  near kandy city about 7km via lewalla 24hurse warter supply near BOI kundasale ...  more »

5 /pics/334369/thumb_424_334369_1582307422_2946.jpg
Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 29.5 perches    Cultivated Land


  Rs. 3.2M

doragamuwa

katugasthota Kandy

  295 perch land there are 11 jack trees and 4 coconut trees 2 nutmeg trees three phase electricity available an...  more »

6 /pics/333414/thumb_424_333414_1581921457_3055.jpg
Cultivated Land
5
 Kandy 

 • 1 perches    Cultivated Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Medawala

Medawala Kandy

  Medawala...  more »

7 /pics/331596/thumb_424_331596_1580966696_0543.jpeg
Cultivated Land
9
 Kandy 

 • 10 acres    Cultivated Land


  Rs. 6.9M Per Acre

Land for Sale in Sinharagama

 

  Property located in sinharagama approximately 20 to 30min from kandy city centre This area is developing fastt...  more »

8 /pics/325817/thumb_424_325817_1578026022_6364.jpg
Cultivated Land
1
 Kandy 

 • 40 perches    Cultivated Land


  Rs. 75,000 Per Perch

land with a Komarika cultivation

Theldeniya Kandy

  Slight slope currently with a Komarika and vegetable cultivationlocated in Rangala road 2 km from Theldeniya t...  more »

9 /pics/305706/thumb_424_305706_1565312505_2044.JPG
Cultivated Land
4
 Kandy 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 6.5M

Tea pepper cultivation land and house

Hanthana uduwela 5th mile pos..

  The land is 80 perches newly cultivated Tea plants and pepper organic among the cultivation coconut jack...  more »

10 /pics/324646/thumb_424_324646_1580701017_9938.JPG
Cultivated Land
5
 Kandy 

 • 65.5 perches    Cultivated Land


  Rs. 425,000 Per Perch

Land for Sale in Kandy

 

  Land for sale in Galagedara Area2Km to newly building highway entrance Colombo Kandy655 Perches LandAccess R...  more »

11 /pics/320650/thumb_424_320650_1574654978_3623.jpg
Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 17 perches    Cultivated Land


  Rs. 18.7M

Valuable Land for Sale in Kandy

 

  Valuable 17 Perch Bare Land for Sale in Kiribathkumbura Kandy All facilities available with clear title First ...  more »

12 /pics/319473/thumb_424_319473_1573804931_3854.JPG
Cultivated Land
10
 Kandy 

 • 65 perches    Cultivated Land


  Rs. 128,000 Per Perch

65 purches Cultivated land for sale

Medawala rajamaha vihara mawat..

  65 perches land for sale in Medawala Harispathtuwa at rajamaha vihara road very calm and quiet areamore than f...  more »

13 /pics/305986/thumb_424_305986_1565449419_872.jpg
Cultivated Land
2
 Kandy 

 • 1000 acres    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Acre

1000 acres bare land for sale

 

  1000 acres bare land for sale off kandy area ideal for agriculture project...  more »

14 /pics/327884/thumb_327884_1579232693_5437.jpg
Cultivated Land
8
 Kandy 

 • 52 acres    Cultivated Land


  Rs. 1.2M Per Acre

Cultivated land for sale im kandy

Pujapitiya Kandy

  Cultivated land for sale 52 acresPepper Nutmeg There are Cinnamon Coconut Teak Mahogany Mixed cropsCurrently ...  more »

15 ../images/no_pic.png
Cultivated Land
 Kandy 

 • 17 acres    Cultivated Land


  Rs. 4.8M Per Acre

Land for InvestmentAgriTourism

 

  8 and 9 acre land in Kadugannawa with mixed crops scenic view and mistycomfy climate Electricity Water and Roa...  more »