සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
5
 Kandy  

 • 69 perches   Cultivated Land


  Rs. 220,000

Kandy,Gunnepana

Kandy land

  Kandy,Gunnepana Boruppa P-69 Land. KANDY town for 5km Darmaraja ,mahamaya school 15min Man road ekata muh...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Cultivated land for sale

Menikhinna

  Cultivated land for immediate sale. electricity, water and carpet road net work available....  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 19.2 perches   Cultivated Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Immediate land sale.

Balagolla - Degana Main Road.

  Looking for immediate land sale. Property : Perches 19.2 Location : Kandy, Kengalla area, Kithulgahapitiya ...  more »

 Kandy 

 • 11.8  perches   Cultivated Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land for Sale

Kuda Rathwaththe Mawatha

  Situated in a calm & quiet area 11.8 Perches flat land with mixed crops at Dodamwela. 15 Minutes’ drive to K...  more »

URGENT
 Kandy 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale

Katugasthota

  මහනුවර නගරයට කි.මි 5 ක් දුරින් පිහිටි නිවස...  more »

 Kandy 

 • 58. 9 perches   Cultivated Land


  Rs. 195,000 Per Perch

Land for sale in Kandy

 

  Mixed crop land at Kandy (Pilimathalawa) for sale. 500m to Colombo - Kandy main road. Land will be sold as...  more »