සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
6
 Kandy  

 • 30 perches   Cultivated Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Kandy Gunnepana Land sale.

Lewalla,amunugama main road

  Kandy gunnepana boruppa main road ekata muhunala p-63 wattaki (p-30 uwada denu labe).Light,telephone siyalu pa...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Kandy 

 • 4 acres   Cultivated Land


  Rs. 8M Per Acre

4 acres cultivated land.

Gurudeniya.

  12 km from kandy.24 hrs Pipe Water,electricity available. Motorable. Lots of valuable teak,mahogany and Jack ...  more »

 Kandy 

 • 58. 9 perches   Cultivated Land


  Rs. 195,000 Per Perch

Land for sale in Kandy

 

  Mixed crop land at Kandy (Pilimathalawa) for sale. 500m to Colombo - Kandy main road. Land will be sold as...  more »