සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Kandy (352 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
8
 Kandy 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Land for sale in weligalla

Ganhatha road

  The property is located at Weligalla along the Ganhatha-Weligalla road within 1km distance to kandy-Gampola ma...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 14.5 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Kandy and paradaniya

Heerassagala

  It’s for kandy Lovers only. Land in heerassagala in kandy, It's an empty Land, and it's in between perade...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Kandy 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Valuable land for sale!

Thalwaththa

  Offering a valuable 10 perche land for sale in Kandy thalwaththa for immediate sale! Just 1.5 Km to kandy town...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land forsale in Balagolla(m)

Balagolla

  situated in Balagolla summer field 29p 200m for Kandy Digana main road 500m ICC ground Suitable for buil...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Land for Sale In Kandy

 

  (Kurunagala Kandy Road) HADENIYA MADAWALA Margaye Idamegama Pasala Pitupase Pihiti SADIKKA, KARAMBU,, KOSS S...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 71 perches   Bare Land


  Rs. 8.5M Per Perch

Land forsale in Teldeniya

Teldeniya

  71p Situated in Theldeniya 150m for Kandy Mahiyanganaya main road Viewing Victoria lake Water and electri...  more »