සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Kandy (342 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
1
 Kandy 

 • 29.85 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land For Sale In Kandy

Samanpitcchamalwatta Road,Guru..

  Land For Sale In Gurudeniya Price Rs.150,000/00 Per Perch Total No Of Perches 29.85 Access Road = 10 Feet ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 34 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

scenic location

Heerasagala

  10 mins to Peradeniya Road . overlooking a beautiful mountain range ...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 37.5 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Prime land for Immediate Sale

Gannoruwa, Katugasthota Highwa..

  This land situated at 1 km off Gohagoda junction of Gannoruwa-Katugasthota highway. Carpet road up to the land...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 2.5M Per Perch

Scenic plot

Primrose hill

  This property is situated at George E De Silva Mawatha Approximately 10 minutes drive from the Kandy city ce...  more »