සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Kandy (265 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Daulagala Rd, Paradeniya

  Ideal land to build apartments or a 5 bedroom house. 5/minutes from the land to the main road connecting to t...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kandy 

 • 14 perches   Bare Land


  Rs. 735,000 Per Perch

Bear land for sale

Riverdale road

  3 km to Kandy town. Land extended 14p. Closer to Gateway primary and upper school, Girl’s High School and ...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandy 

 • 760 perches   Bare Land


  Rs. 55,000 Per Perch

Land for Sale

Digana

  Land - Digana , Kandy District. * 1. Clear Deed and Surveyor plan. * 2. Less than one & half kilo meter -...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandy 

 • 180 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for Sale in Katugastota

Katugastota Road, Kandy,

  Located in Mahaiyawa Probably the highest remaining point in Kandy Great Panoramic view 300m for Katugast...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kandy 

 • 10  perches   Bare Land


  Rs. 260,000 Per Perch

Own your Kandyan Dream Home.

Green Valley Residence, Polgo..

  Green Valley Polgolla has 22 blocks of flat buildable (safe) land adjacent to 2 housing schemes. Plots between...  more »