සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
2
 Nuwara Eliya 

 • 6 perches    Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

cabana with land

hawa elliya, Nuwara Eliya

  sampurnayen nima nokala 6perch asanna bumiyaka nirmanaya kala cabana eka samaga waripanamgewana idama kotasak ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Nuwara Eliya 

 • 800 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land For Sale In Ramboda

Ramboda On Nuwara eliya Main r..

  For Immediate salebr Good Property in Rambodabr Ideal for a tourist resort with multiple levelsbr Breath t...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Nuwara Eliya 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

gregory lake

badulla, Nuwara Eliya

  land facing gregory lake 180 meters dirct distance to lake located in magasthota just 15 km to nuwaraeliya tow...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Nuwara Eliya 

 • 185 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land in Nuwara Eliya

Labukale, Nuwara Eliya

  There is 185 perch and reservation 86 perchbr Rs 300000 per perchbr 5km to Nuwaraeliya townbr Walking distance...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Nuwara Eliya 

 • 15 perches    Cultivated Land


  Rs. 7.5M

Lake side land

dimuthu gama,Meepilimana,nuwar..

  Kande ela lake side landthis land in nice viwe in the kande ela lake and mountainsyour dream land in nuwara el...  more »

Lands for Sale in Nuwara Eliya 

Properties for sale in Nuwara Eliya includes houses and lands for sale in Nuwara Eliya. The lands are in the form of bare or cultivated land. A bare land is useful to build a holiday home or hotel whereas acres of neglected tea estate for sale in Nuwara Eliya serves commercial purposes. The central highlands of Sri Lanka are known for its perfect climate for tea plantations. With a panoramic view, 1000 acres tea estate is put on the market at Rs. 1 million per acre. This neglected tea estate sale is ideal for businesses interested in re-planting tea and mix plantations. Meanwhile, 400 acres of tea and mix plantation located is a tea estate for sale in Nuwara Eliya goes for Rs. 2 million per acre. This sale of private land is owned by a company.

Other commercial bare lands for sale in Nuwara Eliya includes 86 perches of land close to the town. It is suitable to build an apartment complex or mixed development. The price is Rs. 2.8 million per perch. Within 8km to Nuwara Eliya town, 15 perches land is available for Rs. 3.375 million. Nuwara Eliya lands for sale such as tea estate for sale, 15 perches land blocks closer to town, and houses for sale with great surroundings are some of the highly demanded property in the area. 400 acres tea estate with a beautiful view is available for Rs. 1.5 million per acre. A house on 15 perches land for sale in Nanu Oya Road, Nuwara Eliya city limit has a 100 year old history. Built as a traditional English bungalow, this is close to Gregory Lake.

As this city attracts a large number of visitors because of its natural beauty, cool climate and places of attraction, there is a great deal of interest in hotels, resorts and guest houses. An 800 perches of land close to Ramboda Falls on the main road to Nuwara Eliya is the ideal location to build a resort with modern amenities. As hotels like this offer amazing views it can secure top spots among properties for rent in Nuwara Eliya. Buyers interested in the sale of neglected tea estates, commercial land or a private property can find something suitable because this town has a rich real estate. There are plenty of options to choose from according to buyer requirements.