සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/337358/thumb_424_337358_1583857847_9948.jpg Tea land
1
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate for sale

 

  1000 acres tea land for salesale pf re planting teawanted buyer invest in tea estae ...  more »

2 /pics/336952/thumb_424_336952_1583594679_7807.jpg Tea land
2
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

Neglated tea estate for sale

 

  Neglated tea estate for sale wanted investor after land perches develop and re planting tea with mix plantati...  more »

3 /pics/333245/thumb_424_333245_1581834032_0821.jpg Tea land
1
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate for sale

 

  tea estate for sale in nuweraeliyatotally 1000 acresneglected tea estatesale of LKR 15 lax per acre...  more »

5 /pics/326898/thumb_424_326898_1579020234_713.jpg Tea land
2
 Nuwara Eliya 

 • 500 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

500 acres tea estate for sale

 

  500 acres tea estate for saleclose to Nuweraeliyaown by private companyclear titllegood incomesale of price LK...  more »

7 /pics/325791/thumb_424_325791_1578006747_095.jpg Tea land
2
 Nuwara Eliya 

 • 500 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

tea estate for sale

 

  500 acres tea estate for saleclose to NUWERA ELIYAown by company running tea estate but profit can be increase...  more »

10 /pics/302981/thumb_424_302981_1567955757_1217.jpg Tea land
4
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 1.5M Per Acre

tea estate for sale

 

  1000 acres neglected tea estate for sale location NUWERA ELIYA own by company investor or buyer kindly writ t...  more »