සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/328725/thumb_424_328725_1579603469_1402.jpg
Bare Land
3
 Nuwara Eliya 

 • 38 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land For Sale in Nuwara Eliya

Hawaeli Road Nuwara Eliya

  Moon plains hawaeli rd nuwaraeliya walking distance Little England Cottagesbr Ideal place for bunglow Hotel ...  more »

2 /pics/325713/thumb_424_325713_1577960997_9239.jpg
Bare Land
1
 Nuwara Eliya 

 • 5 acres    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale

Nuwara Eliya town

  50 perches situated on top of Glenfall road with panoramic view of Nuwara Eliya city Gregorys LakeRacecourse ...  more »

5 /pics/327027/thumb_424_327027_1578739131_3715.JPG
Bare Land
6
 Nuwara Eliya 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land Sale in Nuwaraeliya

Magastota Nuwara Eliya

  175 Perches land for sale with an amazing view of the Gregory lake Only one land in this area is available wit...  more »

8 /pics/322562/thumb_424_322562_1575732471_3404.jpg
Bare Land
2
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Acre

Neglated tea estate for sale

 

  neglected tea estate for salebr totally 1000 acres wanted investors invest re planting tea and mix plantaiton...  more »

11 /pics/294185/thumb_424_294185_1558069140_1854.jpeg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 800 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land For Sale In Ramboda

Ramboda On Nuwara eliya Main r..

  For Immediate salebr Good Property in Rambodabr Ideal for a tourist resort with multiple levelsbr Breath t...  more »

18 /pics/313408/thumb_424_313408_1569849752_278.jpg
Bare Land
5
 Nuwara Eliya 

 • 400 perches    Bare Land


   

Commercial Land for Sale

Ambewela Road Mihindupura Nuwa..

  Land is Situated on Ambewela Road Mihindupura Approximately 5 Km from Nuwara Eliya Townbr Access Road to the L...  more »

19 /pics/313084/thumb_424_313084_1569586146_3147.jpg
Bare Land
4
 Nuwara Eliya 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M

Good land for holiday home

Blackpool road Nuwara Eliya

  6km from nuwaraeliya citybr Electricity br Waterbr Nuwaraeliya abewela main road facingbr Flat landbr Good lan...  more »

24 /pics/278701/thumb_424_278701_1548667215_8851.jpg
Bare Land
 Nuwara Eliya 

 • 116 perches     Bare Land


  Rs. 425,000

Land for sale in Haggala Nuwara Eliya

Nuwara Eliya Road Haggala

  pAn ideal Land is now available in Haggala for sale to make your dream hotel or villappbr pp1 20 minutes rowin...  more »

  Swimming pool
25 /pics/254717/thumb_424_254717_1532407381_979.jpg
Bare Land
6
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Acre

Tea Estate For Sale

 

  1000 acres neglected tea estate for salebr wanted investor sale of land totally br own by companybr LKR 15 lax...  more »

26 /pics/247600/thumb_424_247600_1527342996_2622.jpg
Bare Land
 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres    Bare Land


  Rs. 1M Per Perch

1000 acres estate for sale

 

  1000 acres land for sale in Nuweraeliyabr good investment in Nuweraeliyabr clear titlebr ideal for any inves...  more »