සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/292475/thumb_424_292475_1556875511_7112.jpg
Beachfront land
1
 Colombo 3 

  • 53 perches    Beachfront land


    Rs. 20M Per Perch

Commercial Land for Sale in Colombo 03

Galle Road Colombo 3

    Located on Galle Road Colombo 3br Suitable for Commercial venturesbr br Ideally suited for Apartment project...  more »