සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
13 Bare Land
10
 Colombo 6 

  • 11.56 P  Bare Land


    Rs. 6.5M Per Perch

Land in Wellawaththa

Vihara Road (Bodhirukkaramaya ..

    11 and half perches in wellawaththa (11 point 56) Sri bodhirukkaramaya road Only 200 mtrs to the Galle Ro...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered