සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/325729/thumb_424_325729_1577966481_1016.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 15M Per Perch

Land for sale

Alwis place Colombo 3

  Old 4 house for sale given on land value only closed to all to leading schools Heart of colombo...  more »

7 /pics/325727/thumb_424_325727_1577965819_4673.JPG
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 20M Per Perch

land for sale

schofild place Colombo 3

  land for sale schofild place faceing it is acces to two roads ...  more »

10 /pics/303226/thumb_424_303226_1563859910_2947.png
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 11 perches    Bare Land


  Rs. 20.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 03 C99

Walukarama Road Colombo 3

  Ref No C99br Location Walukarama Road Colombo 03br Price 205M per Perchbr br Detailsbr Between Galle Road and ...  more »

14 /pics/325873/thumb_424_325873_1578040307_3047.jpg
Bare Land
7
 Colombo 3 

 • 8.9 perches    Bare Land


  Rs. 10.24M

Bare Land for Sale in Gothatuwa

 

  Valuable 89 Perch Bare Land for Sale in Mullewatte RoadGothatuwaThis Land Situated in highly Residential Comm...  more »

15 /pics/325379/thumb_424_325379_1577782726_5621.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 23.5M Per Perch

Property for sale in Colombo 03

 

  Colombo 3 Property for sale Approx 15p facing Duplication Rdbr 235m pp Please call only if you are seriously i...  more »

24 /pics/315850/thumb_424_315850_1571232672_078.jpg
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 11.88 perches    Bare Land


  Rs. 240M

Bare land for sale at Colombo 03

Marine drive Colombo 3

  The perfect plot of land for your residence in a highly residential quiet and peaceful neighborhood This land...  more »

25 /pics/216962/thumb_424_216962_1527053681_6852.jpg
Bare Land
 Colombo 3 

 • 13 perches    Bare Land


  Rs. 195M

Colombo 3 Land for sale

 

  Land Located in Highly commercial zonebr 70 feet wide road frontagebr Land facing 20 foot wide roadwaybr...  more »

27 ../images/no_pic.png
Bare Land
1
 Colombo 3 

 • 38.8 perches    Bare Land


   

Land For Sale Urgent

Queens Road Colombo 3

  Land Extent 388 Perchesbr Rectangular Blockbr Bare Landbr Multiple Access Prime Locationbr Approval Obtained F...  more »