සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Trincomalee (13 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Bare Land for sale/rent
1
 Trincomalee 

 • 1.98 hectares   Bare Land


  Rs. 61,000 Per Perch

Bare Land Sale

5 1/2 Mile Post Nilawelli Road..

  The Great LuxmiNarayana Temple side 5 mnts walk 4 A 3R 25p as shown in plan Lot B For to build a Beautiful h...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Trincomalee 

 • 42 perches   Bare Land


  Rs. 53,000 Per Perch

Bare Land for Sale!

 

  This land is beside the main road. There two coconut trees and four mango trees. There are a lot of shops nea...  more »

 Trincomalee 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale

 

  Located in Nilaveli Road, Periyakulam. * Land size: 100 perches * 100 meters to the main road * Clear dee...  more »

 Trincomalee 

 • 14 acres   Bare Land


  Rs. 190,000 Per Perch

Land for hotel

Nilaveli

  14 acres 190000 per perch Near the nilaveli beach hotel Clear deed land front to Trincomalee to pullmud...  more »