සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Trincomalee (13 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Bare Land for sale/rent
4
 Trincomalee 

 • 42 perches   Bare Land


  Rs. 53,000 Per Perch

Bare Land for Sale!

 

  This land is beside the main road. There two coconut trees and four mango trees. There are a lot of shops nea...  more »

 Trincomalee 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale

 

  Located in Nilaveli Road, Periyakulam. * Land size: 100 perches * 100 meters to the main road * Clear dee...  more »

 Trincomalee 

 • 14 acres   Bare Land


  Rs. 190,000 Per Perch

Land for hotel

Nilaveli

  14 acres 190000 per perch Near the nilaveli beach hotel Clear deed land front to Trincomalee to pullmud...  more »

 Trincomalee 

 • 16 acres   Bare Land


  Rs. 1.65M Per Acre

Gangaranme

 

  Suitable for factories, tourism, hotels Leveled land. Clear deed, really superb land. ...  more »