සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/318958/thumb_424_318958_1573214522_2806.JPG Bare Land
6
 Sigiriya 

 • 6 acres    Bare Land


  Rs. 18M

Bare Land by Water Tank

Between Habarana Sigiriya Jun..

  br br Location approx halfway between Sigiriya and Habarana junctions approx 4 km leftwards from the main road...  more »

3 /pics/317039/thumb_424_317039_1571905658_5309.jpg Bare Land
2
 Sigiriya 

 • 1.5 acres    Bare Land


  Rs. 10M

Quick sale

Sigiriya

  To sigiriya 15 kmbr To habarana 25 kmbr Tourism areabr Price 1000000000br Price can be negotiable br Contact n...  more »

6 /pics/283165/thumb_424_283165_1551879048_5922.jpg Bare Land
10
 Sigiriya 

 • 2 acres    Bare Land


  Rs. 25M

Tourism Hotel for sale in Sigiriya

gedigaswalana Sigiriya

  Running Hotel for Sale in Sigiriyabr br Running hotel with five bed roomswith all the luxury facilities with t...  more »