සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
4
 Kuliyapitiya 

  • 900 perches   Cultivated Land


     

kuliyapitiya town

Thabbomulla and Madakuburumull..

    Kuliyapitiya, Thabbomulla, the land consists 900 perches including 580 for residential land and 320 perches fo...  more »