සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/309213/thumb_424_309213_1567430390_9635.jpg
Beachfront land
5
 Negombo 

 • 75 perches    Beachfront land


   

Beachfront Land with house for sale

Thalahena Negombo

  75 perches beach front land for sale in Thalahena Negombo Rectangular Block20 mins to Negombo town 30 mins to ...  more »

2 /pics/241554/thumb_424_241554_1527052514_8092.jpg
Beachfront land
7
 Negombo 

 • 230 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach front land at Dungalpitiya

Negombo to Pamunugama Road

  230 perches of prime beach front land surrounded by parapet wall 8 metre wide entrance from the main road open...  more »

3 /pics/78554/thumb_424_78554_1526984319_1007.JPG
Beachfront land
2
 Negombo 

 • 20 acres    Beachfront land


  Rs. 250,000 Per Perch (ONO)

20 acres Beach front land for sale

Waikkal Negombo

  20 acres beach front land close to Star class hotels in Waikkal for sale This land is surrounded by river and ...  more »

6 /pics/312456/thumb_424_312456_1569237603_8785.jpg
Beachfront land
2
 Negombo 

 • 113 perches    Beachfront land


  Rs. 2M Per Perch

Beachfront Land for Sale

Lewis Place Negombo

  113 Perch Flat bare Land for Sale20 ft access roadBeachfront width 90 Mtrs15minutes to Katunayake AirportIde...  more »

7 /pics/318605/thumb_424_318605_1572969756_9397.jpeg
Beachfront land
7
 Negombo 

 • 132 perches    Beachfront land


  Rs. 100M

Beachfront Land For Sale

Poruthota Negombo

  Beachfront Land For Sale URGENT SELLING NegotiableLand Area 132 Perches Pricing for 50 Perches Ideal for a T...  more »