සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 Land with house
4
 Negombo 

 • 21.8 perches   Land with house


  Rs. 1.5M Per Perch

Land in Negombo Town

Thaladuwa Road Negombo

  A rare opportunity to purchase a well located piece of land with an extent of 218 Perches on Thaladuwa Road Ne...  more »

5 Land with house
10
 Negombo 

 • 30.5 perches   Land with house


  Rs. 1.7M Per Perch

Negombo

Thaladuwa Road Negombo

  305 perches land with house in Negombo TownOpen to all offers 1 minutes from Colombo Negombo main road 2 Minu...  more »

10 Land with house
 Negombo 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 975,000 Per Perch

Land in Negombo town

Padre Pio Mawatha Negombo

  20 P Land facing Padre Pio Mawatha NegomboVery good Commercial residential area located in Negombo TownClear ...  more »

11 Land with house
 Negombo 

 • 35 perches   Land with house


  Rs. 775,000 Per Perch

Land for sale in Negombo Town

St Judes Place Negombo

  35 P Land facing St Judes Place RoadThaladuwa NegomboVery good Commercial residential area located in Negombo...  more »

13 Land with house
 Negombo 

 • 21 perches   Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

For sale

Dalupotha Negombo

  Ideal for business close to Colombo chilaw road...  more »