සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
7
 Negombo 

 • 36 perches    Land with house


  Rs. 750,000 Per Perch

Daluwakotuwa

Baseline Road, Negombo

  Commercial Land for Urgent Salebr In Closer to Colombo Puttlam Main Roadbr Facing to 60 Feet Sub Roadbr br For...  more »

 Land with house for sale/rent
10
 Negombo 

 • 30 perches    Land with house


  Rs. 1.85M Per Perch

Negombo

Thaladuwa Road, Negombo

  30 perches land with house property address Thaladuwa road Negombobr br Open to all offersbr br 1 minutes f...  more »

 Negombo 

 • 22.23 perches    Land with house


  Rs. 375,000 Per Perch

Land For sale with House.

Kochchikade, Negombo

  House and land sale in Negombo Kochchikadebr br With 2 Bedrooms and 1 Indor Barth roombr Land size 2223 pe...  more »

 Negombo 

 • 21.7 perches    Land with house


  Rs. 1.15M Per Perch

Land with house for Sale

Deen's Road, Negombo

  Land with house for sale Ideal for business purposes and permanent residents Land is located just 90 meters fr...  more »

 Negombo 

 • 28.13 perches    Land with house


  Rs. 900,000 Per Perch

Land for sale

John F Gunaratna MW., Negombo

  Walking distance to Bolawalanna church and Awe Maria branch convent...  more »

 Negombo 

 • 17 perches    Land with house


  Rs. 2.3M

Urgent sale

Nugawela road, Negombo

  This is land with 400 square feet building seventeen perches and a wall around the land Second land of propose...  more »

 Negombo 

 • 35 perches    Land with house


  Rs. 875,000 Per Perch

Land in Negombo town

St Jude's Place, Thaladuwa, Ne..

  35 P Land facing St Judes Place RoadThaladuwa Negombobr Very good Commercial residential areabr 500 meters t...  more »