සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Kurunegala (155 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.2M

Land For sell Malpitiya

Haal Para( Adjoining to colomb..

  1Km to colombo 6 main road, 3Km to colombo 5 main road, 15 minutes to kurunegala town, 10 minutes to pothuhera...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 15.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.55M

Land For sell Malpitiya

Haal Para( Adjoining to colomb..

  1Km to colombo 6 main road, 3Km to colombo 5 main road, 15 minutes to kurunegala town, 10 minutes to pothuhera...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 10.2 perches   Bare Land


  Rs. 1.1M Per Perch

Land in Kurunegala town

Negombo road

  10.2 perch Land in front of Government Chest Clinic, 100 meters to Maliyadeva Boys and Girls schools. 100 mete...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 32 perches   Bare Land


   

Colombo Road

Colombo Road

  Ready to rent or lease bare land at wanduragala face to colombo kurunegala main road, Price negotiable ...  more »