සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Kurunegala (186 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Kurunegala 

  • 17 perches   Bare Land


    Rs. 295,000 Per Perch

Land in Kurunegala

 

    විල්බව මාර්ගයෙ පුදගලක ඉඩමකි පර්චස් 17 අගන...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kurunegala 

  • 33 perches   Bare Land


    Rs. 450,000 Per Perch

Land in Kurunegala

-

    4km to Kurunegala town at Ratkerawwa junction. Bordering Kurunegala Puttlam main road. Ideal for busin...  more »

Showing page 1 of 7