සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing coconut land for sale in Kurunegala (26 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Coconut land for sale/rent
1
 Kurunegala 

 • 6 acres   Coconut land


  Rs. 5M Per Acre

Rideegama Road

Barandana

  6 Acre Coconut Land with various fruit plants ( Mango, Pinnaple,Etc.).watcher hut,Agri Well and boardering to ...  more »

 Coconut land for sale/rent
3
 Kurunegala 

 • 4 acres   Coconut land


  Rs. 2M Per Acre

4acres Land for sale

6th KM, Kurunegala, Katupotha ..

  land is situated at 6th km post in Kurunegala -Katupotha Road. This area is known as Ginimanna Bamunakotuwa. ...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kurunegala 

 • 2 acres   Coconut land


  Rs. 1.6M Per Acre

Wellawa

Dewedda watta

  2 acres of coconut land for sale.. enriched soil with neal by deduru oya. Cocunuts are in high quality. In b...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Kurunegala 

 • 200  perches   Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

land of sale

Shefiled Estate , Mawathagama.

  Kurunagala- Kandy road colse to mawathagama town (500 m ) 7 mile post 200 per coronet land immediately s...  more »

 Kurunegala 

 • 17 acres   Coconut land


  Rs. 48M

Coconut Estate For Sale

Kurunegala-Rambukkana Rd, Math..

  Land Extend 17 Acre under crop Pepper and Kaju/ Full furnish Bungalow/ Workers Boarding/ Agro Well/ Cabana typ...  more »