සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing coconut land for sale in Kurunegala (34 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
2
 Kurunegala 

  • 2 acres   Coconut land


    Rs. 1.6M Per Acre

Wellawa

Dewedda watta

    2 acres of coconut land for sale.. enriched soil with neal by deduru oya. Cocunuts are in high quality. In b...  more »

 Coconut land for sale/rent
URGENT
1
 Kurunegala 

  • 200  perches   Coconut land


    Rs. 100,000 Per Perch

land of sale

Shefiled Estate , Mawathagama.

    Kurunagala- Kandy road colse to mawathagama town (500 m ) 7 mile post 200 per coronet land immediately s...  more »