සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Marawila (15 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Bare Land for sale/rent
4
 Marawila 

 • 20 acres   Bare Land


  Rs. 140M

Marawila Bare Land

Marawila /Thoduwawa

  Land Size 20 Acres Electricity & Well Water 300+ Coconut Trees 2 Small Houses 2 Sides Cement Block wall /2...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Marawila 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 205,000 Per Perch

Monet urgent

Hatthiniya,Marawila

  Land sale in Marawila..Faced Colombo-Chilaw main road (A3) Eletricity.water. call me for more info. ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Marawila 

 • 52 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Beach Land for Sale

Beach Rd

  Land facing to the beach. 3 sided wall. Water, electricity supply. Suitable for hotels,houses and etc. 60m...  more »

 Marawila 

 • 126 perches   Bare Land


  Rs. 240,000 Per Perch

land for sale

ladani mawatha

  126p land near Mudukatuwa beach. 25 well grown coconut trees 6ft.wall around the land 3 road access 3 pha...  more »

 Marawila 

 • 32 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land for sale in Marawila

 

  50 meters from Colombo Puthlam highway on Panditha sekara road. Calm residential block of land for quick sale....  more »

 Marawila 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 165,000 Per Perch

Land For Sale in Marawila

 

  A good Land for sale in which you can either live in or you can invest in for future uses. It also have about ...  more »

 Marawila 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 165,000 Per Perch

Land for Sale in Marawila

 

  A good Land for sale in which you can either live in or you can invest in for future uses. It also have about ...  more »

 Marawila 

 • 38 perches   Bare Land


  Rs. 4.8M Per Perch

Land for sale

 

  Land for sale or rent Near to Marawila-Natthandiya main road Near to Colombo-Chilaw main road Near to Maraw...  more »