සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 12.8 perches    Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in negombo

Thibirigaskatuwa, negombo Y Ju..

  Valuable land for salebr Thibirigaskatuwa negombo Y Junctionbr 100m to main bus roadbr 150m to St Nicholas Int...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 15 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Katana Disagewaththa

Negombo - Divulapitiya Road

  Bare land 2nd land from the main road of Negombo Dvulapitiya at Dissagewaththa near 6kM post from the Y junc...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 130 perches    Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

130P Bare Land for Sale

Kimbulapitiya Road, Negombo

  On Kimbulapitiya Road Prime Property for Sale in the Heart of Akkara Panahabr br Extent 130 Perchesbr br Ide...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 17 perches    Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabodda ..

  17 perches Land located in a tranquil peaceful highly residential well secured convenient location Close To...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 390,000 Per Perch

land for sale

katuwapitiya/kadirana, Negombo

  located next to Marie Stella college primary section shopping complex schools hospital bus stand religious pl...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 240 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

De Silva mawatha, Divlapitiya ..

  Perches 240br Perch 65000br 500 meters to the main roadbr 2 roads from both endsbr Factory nearbybr Electricit...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Negombo 

 • 19.1 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Mankuliya road

 

  Land for sale near Negombo Town The land situated by Negombo Lagoon 50 m distance from the main road to Colomb...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

20 perch land for sale(Urgent)

Ivan de silva mawatha, Negombo

  Ivan de silva mawathabr PATHUM UYANA PHASE 3br 6km to Colombo Roadbr 500m to Negombo Diulapitiya Roadbr 600m t...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Negombo 

 • 40 perches    Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Land For Sale

Miriswatta - Negombo

  LAND IN NEGOMBObr Land in Miriswattabr Exclusive landbr Clam environmentbr clear deedsbr 7Kms to Negombo Chil...  more »