සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

bare land for Sale in Koggala (6 properties)


1 /pics/270046/thumb_424_270046_1542368168_2057.jpg
Bare Land
6
 Koggala 

  • 1280 perches    Bare Land


    Rs. 72.69M

Land with panoramic views SLR 013

 

    This old cinnamon plantation of 8 plus acres including two hills with panoramic views From these two peaks yo...  more »