සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

bare land for Sale in Mirissa (3 properties)


 Bare Land for sale/rent
1
 Mirissa 

  • 12.5 perches   Bare Land


    Rs. 650,000 Per Perch

Land for sale in Mirissa

 

    Land is situated in Mirissa tourist destination, 50m from the A2 Highway (Galle Road) and 80m from the seaside...  more »