සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Talpe (1 properties)


1 /pics/323066/thumb_424_323066_1576129606_4665.jpg
Land with house
3
 Talpe 

  • 42 perches    Land with house


    Rs. 300,000 Per Perch

House with land immediately sale

Kahawennagama road Talpe

    Mint condition house with 42 perches land immediately sale at Talpe ...  more »