සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/322322/thumb_424_322322_1575600409_9262.jpg Cultivated Land
1
 Kalutara 

 • 160 acres    Cultivated Land


  Rs. 2.5M Per Acre

Estate for Sale in Bulathsinhala

Ginigedara Ella Kalutara

  Direction From Ingiriya to Athura to kalawellawa pass the bridge Kudaga Ganga br br 55 km fm Colombobr br Hug...  more »

4 /pics/321224/thumb_424_321224_1575826949_8795.jpg Cultivated Land
4
 Delgoda 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 65,000 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residantial land at Anuragodabr From one accre land 20 purch or 40 purchase is for salebr br Electricity ...  more »

5 /pics/320517/thumb_424_320517_1574513905_5423.jpg Cultivated Land
3
 Kotadeniyawa 

 • 2.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 5M Per Acre

Coconut Land For Sale Around Gampaha

Kuleegedara Road Kotadeniyawa

  25 Acres land for sale at Kotadeniyawa meerigama Rd Hettimulla Junction around gampahabr 3 room House with ele...  more »

6 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg Cultivated Land
2
 Gampaha 

 • 95 perches    Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

  95 perches land for salebr 3km to Kandy Colombo roadbr 2km to Bemmulla Railway Stationbr Ideal for investin...  more »

7 /pics/319742/thumb_424_319742_1573919297_5162.jpg Cultivated Land
10
 Kiridiwala 

 • 16 acres    Cultivated Land


  Rs. 8M Per Acre

Land for Sale in Kirindiwela

Pingamuwa Junction Naduwatta R..

  Property can be approached when proceeding about 3 km meters from Meevitigammana Bopagamuwa Juction along Avis...  more »

13 /pics/315975/thumb_424_315975_1571301793_2635.jpg Cultivated Land
1
 Udugampola 

 • 12.5 perches    Cultivated Land


  Rs. 128,000 Per Perch

Gampaha

Batapotha Udugampola

  30 min 244 500m ...  more »

16 /pics/313386/thumb_424_313386_1569841315_1335.jpg Cultivated Land
3
 Gonapola 

 • 14.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 150M

Land For Sale in Horana

Batuwita road Gonapola

  Have a licened quary for mining activitiesbr Mainly Rubber and Coconut new cultivationsbr Have a small house i...  more »

17 /pics/310678/thumb_424_310678_1568264080_0112.jpeg Cultivated Land
1
 Matugama 

 • 1 acres    Cultivated Land


   

Mahogany plantation

 

  Matugama off Kalutara one acre of Mahogany plantation for sale Motorable upto land Clear deed Price negotiabl...  more »

20 /pics/310017/thumb_424_310017_1567948301_2079.jpg Cultivated Land
6
 Minuwangoda 

 • 50 perches    Cultivated Land


  Rs. 195,000 Per Perch

Beautiful and claim environment

Colombo kurunegala number 05 r..

  Minuwangoda Assannawaththa 150 meters away from Colombo kurunegala number 05 main road 80 perch or 15 perch p...  more »

23 /pics/306849/thumb_424_306849_1565939216_7744.JPG Cultivated Land
4
 Matugama 

 • 22 acres    Cultivated Land


  Rs. 35M

22 Acres Land

Horawala Matugama

  22 acres of landbr 5 acres Rubber Harvesting next yearbr 7 acres Tea with pepperbr 2 acres Cinnamonbr Bungalow...  more »

25 /pics/304798/thumb_424_304798_1564814603_5139.jpg Cultivated Land
9
 Minuwangoda 

 • 34 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Yatiyana Land for Sale

Yatiyana Minuwangoda

  The main road from Minuwangoda to Katunayake is only 400 metersbr 34 perches cultivated squre landbr Pure wate...  more »

27 /pics/289875/thumb_424_289875_1554301429_952.jpg Cultivated Land
 Panadura 

 • 45 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha Panadura

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »

28 /pics/323312/thumb_424_323312_1576248914_7944. Cultivated Land
 Ellakkala 

    Cultivated Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Oraganc spices garden for sale

Godagama Ellakkala

  An organically maintained agricultural land is sale in Godagama Ellakala Closer to Aththanagalla juction Wathu...  more »

29 ../images/no_pic.png Cultivated Land
6
 Polgahawela 

 • 50 perches    Cultivated Land


  Rs. 1.58M

Udapola

Thalawattegedara Road Polgaha..

  Land facing to paddy field 14 km from Narammala Polgahawela Road via WadakadaEasy access to ThalawattegedaraGi...  more »

30 ../images/no_pic.png Cultivated Land
 Kadawatha 

 • 20 perches    Cultivated Land


  Rs. 10M

Near to Highway

Aldeniya Kadawatha

  If you target near to Town with mind calm down place this for you...  more »