සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
1
 Ingiriya 

 • 161 perches    Cultivated Land


  Rs. 2.4M

1 Acres land - Urgent

 

  To main road 500mbr Mahogani Rubber Pol wagakara athabr Kos gas 3k atha Adi 12 parakata yabadawa idama sundara...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Gonapola 

 • 14.5 acres    Cultivated Land


  Rs. 150M

Land For Sale in Horana

Batuwita road, Gonapola

  Have a licened quary for mining activitiesbr Mainly Rubber and Coconut new cultivationsbr Have a small house i...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Matugama 

 • 1 acres    Cultivated Land


   

Mahogany plantation

 

  Matugama off Kalutara one acre of Mahogany plantation for sale Motorable upto land Clear deed Price negotiabl...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
5
 Katunayake 

 • 172 perches    Cultivated Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for SALE!

Gangarama Road, Kowinna, Katun..

  Fertile cultivated land suitable for multi purpose developments The property is located in Gangarama road wit...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
4
 Matugama 

 • 22 acres    Cultivated Land


  Rs. 35M

22 Acres Land

Horawala, Matugama

  22 acres of landbr 5 acres Rubber Harvesting next yearbr 7 acres Tea with pepperbr 2 acres Cinnamonbr Bungalow...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
9
 Minuwangoda 

 • 34 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Yatiyana Land for Sale.

Yatiyana, Minuwangoda

  The main road from Minuwangoda to Katunayake is only 400 metersbr 34 perches cultivated squre landbr Pure wate...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
 Panadura 

 • 45 perches    Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha, Panadura

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »

 Dewalapola 

 • 80 perches    Cultivated Land


  Rs. 55,000 Per Perch

A land for sale in Dewalapola

Watinapaha, Dewalapola

  80 perchesbr 1km from Dewalapola and Ballapana junctions br Suitable for living or cultivatingbr Having number...  more »

 Bandaragama  

 • 10 perches    Cultivated Land


  Rs. 3.2M

Land for Sale

Weedagama , Bandaragama

  Land for Sale in Bandaragama br Near the Galanigama highway Entrance br ...  more »

 Alawwa 

 • 15 perches    Cultivated Land


  Rs. 350,000 Per Perch

15 perches land for sale.

Nelumpokuna road, Monroviya Es..

  PROPERTY DETAILSbr A 6br 130 mtrs to the landbr 15 perches clear documentbr Momrovya cbr 25 feet 20 feet r...  more »