සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/321224/thumb_424_321224_1585371265_512.jpg Cultivated Land
5
 Delgoda 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 60 Per Perch

Land for sale at Anuragoda

Papiliyawala Mandawala road De..

  Good residential land at AnuragodaFrom one acre land 172022 perch plots for saleSurvey plan sketch attached wi...  more »

2 /pics/337868/thumb_424_337868_1584154730_6801.jpg Cultivated Land
1
 Horana 

 • 298 perches   Cultivated Land


  Rs. 2.8M

Poruwadanda Horana

4 /pics/338294/thumb_424_338294_1584439207_477.jpg Cultivated Land
URGENT
6
 Bandaragama 

 • 2 acres   Cultivated Land


  Rs. 6.4M

Land for sale Bandaragama

Moronthuduwa road Bandaragama

  Bandaragamata kittuwa watina idamak wikinimata Kaluthara horana bus parata 500m Bandaragama Moronthuduwa bus...  more »

6 /pics/335042/thumb_424_335042_1582805526_7284.jpg Cultivated Land
10
 Bandaragama 

 • 6 acres   Cultivated Land


  Rs. 19.5M

Land for sale bandaragama

Panapitiya kalapugama Bandara..

  Bandaragamata kittuwa watina idamak wikinimata Bandaragama Moronthuduwa bus parata 900mHorana kalutara bus par...  more »

8 /pics/333455/thumb_424_333455_1582805922_5805.jpg Cultivated Land
9
 Wadduwa 

 • 6 acres   Cultivated Land


  Rs. 19.5M

Land for sale Wadduwa

Kajuwatta Wadduwa

  Wadduwata kittuwa idamak wikinimata Akkara 6 Kalutara horana bus parata 500mBandaragama Moronthuduwa bus para...  more »

9 /pics/330516/thumb_424_330516_1580387070_647.png Cultivated Land
5
 Kalutara 

 • 1.5 acres   Cultivated Land


  Rs. 2.2M

Cultivated land for sale

Gavaragiriya Kalutara

  Land for sale at Gavaragiriya Terrific location with marvellous views of the mountains and hillsThe floor plan...  more »

15 /pics/325145/thumb_424_325145_1577598720_1522.jpg Cultivated Land
2
 Urapola 

 • 253 perches   Cultivated Land


  Rs. 40,000 Per Perch

Land in Apalawaththa

Ruwanwella road Urapola

  More than 15 Acres 253 perch land for Sale in Nittambuwa Ruwanwella Road Apalawaththa Selling Price Rs4000000 ...  more »

17 /pics/324813/thumb_424_324813_1577286078_645.jpg Cultivated Land
URGENT
7
 Kirindiwela 

 • 105 perches   Cultivated Land


  Rs. 50,000 Per Perch

Land for sale

185 Veyangoda Kirindiwela Bu..

  Kirindiwela town eke sita idamata 5km Kirindiwela nagaraye sita 185 bus margaye walgammulla pasala pasukara 01...  more »

18 /pics/320517/thumb_424_320517_1574513905_5423.jpg Cultivated Land
3
 Kotadeniyawa 

 • 2.5 acres   Cultivated Land


  Rs. 5M Per Acre

Coconut Land For Sale Around Gampaha

Kuleegedara Road Kotadeniyawa

  25 Acres land for sale at Kotadeniyawa meerigama Rd Hettimulla Junction around gampaha3 room House with electr...  more »

19 /pics/319817/thumb_424_319817_1574055356_9431.jpg Cultivated Land
2
 Gampaha 

 • 95 perches   Cultivated Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale Immediately

Bemmulla Gampaha

  95 perches land for sale 3km to Kandy Colombo road 2km to Bemmulla Railway Station Ideal for investing and liv...  more »

20 /pics/319742/thumb_424_319742_1573919297_5162.jpg Cultivated Land
URGENT
10
 Kiridiwala 

 • 16 acres   Cultivated Land


  Rs. 8M Per Acre

Land for Sale in Kirindiwela

Pingamuwa Junction Naduwatta R..

  Property can be approached when proceeding about 3 km meters from Meevitigammana Bopagamuwa Juction along Avis...  more »

24 /pics/304798/thumb_424_304798_1564814603_5139.jpg Cultivated Land
9
 Minuwangoda 

 • 34 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Yatiyana Land for Sale

Yatiyana Minuwangoda

  The main road from Minuwangoda to Katunayake is only 400 meters34 perches cultivated squre landPure water Clea...  more »

25 /pics/289875/thumb_424_289875_1554301429_952.jpg Cultivated Land
 Panadura 

 • 45 perches   Cultivated Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale Panadura

Tidman silwa Mawatha Panadura

  A Land Of 45 Perches Situated In The Kaluthra District 30 Km Towards Panadura From Panaddura Town 300 M To The...  more »

28 /pics/323312/thumb_424_323312_1576248914_7944. Cultivated Land
 Ellakkala 

    Cultivated Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Oraganc spices garden for sale

Godagama Ellakkala

  An organically maintained agricultural land is sale in Godagama Ellakala Closer to Aththanagalla juction Wathu...  more »

29 ../images/no_pic.png Cultivated Land
URGENT
6
 Polgahawela 

 • 50 perches   Cultivated Land


  Rs. 1.58M

Udapola

Thalawattegedara Road Polgaha..

  Land facing to paddy field 14 km from Narammala Polgahawela Road via WadakadaEasy access to ThalawattegedaraGi...  more »

30 ../images/no_pic.png Cultivated Land
 Kadawatha 

 • 20 perches   Cultivated Land


  Rs. 10M

Near to Highway

Aldeniya Kadawatha

  If you target near to Town with mind calm down place this for you...  more »